Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Açıklamalı - İçtihatlı Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları Ve Karşılaştırılması 

   Eroğlu, Orhan (Seçkin, 2020)
   Kanun koyucu, borçlunun hacizden veya iflasın açılmasından önceki bir tarihte mal varlığında bulunan hakları veya değerleri mal varlığından çıkarmış olması halinde elinde aciz vesikası bulunan alacaklıları ve borçlunun ...
  • Islah 

   Eroğlu, Orhan (Seçkin, 2020)
   Islah, medeni usul hukukuna hakim olan katı biçimselliği yumuşatmak ve hukukun temel amacı olan mutlak adaleti gerçekleştirmek noktasında oldukça önem arz etmektedir. Islah, tek taraflı irade beyanı ile kullanılan ve bir ...
  • Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme 

   Eroğlu, Orhan (Seçkin, 2020)
   6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Türk Hukukuna giren önemli müesseselerden biri de ön inceleme aşamasıdır. Ön inceleme aşaması, yargılamanın usûlüne uygun olarak makûl süre içerisinde yapılmasına ve maddi gerçekliğe ...
  • Tıbbi Müdahale Hatalarından Doğan Maddi Tazminat Sorumluluğu 

   Özdemir, Gençer (Seçkin, 2021)
   Bu kitapta, tıbbi müdahale hatalarından (malpraktis) kaynaklanan maddi tazminat sorumluluğu konusu incelenmiştir. İnceleme kapsamında, tıbbi müdahale ve tıbbi hata kavramları ile tıbbi uygulamaların hukuka uygunluğu, rıza, ...
  • Uygulamada Konkordato 

   Eroğlu, Orhan (Seçkin, 2021)
   Ticari ve sosyal hayat açısından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulması sebebi ile iflasın ertelenmesi kurumu tamamıyla yürürlükten kaldırılmış ve konkordato kurumunun işlev kazanması için konkordato ile ilgili köklü ...