Advanced Search

Now showing items 1-20 of 22

  • Aloys Sprenger'in Kur'an ve Hadis Hakkındaki Görüşleri 

   Canbulut, Hamza (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
   Batı’da şarkiyatçılık veya batılı İslâm çalışmaları ilk ne zaman başladığına dair kesin bir tarih bulunmamaktadır. Başlangıçta şarkiyatçılık doğu hakkındaki çalışmalar ile ilgiliydi. Zamanla kavramın mahiyeti değişmiş ve ...
  • Buhârî'nin Bab Başlıklarıyla İlgili Çalışmalar ve Bab Başlıklarındaki Kendi İfadelerinin Değerlendirilmesi 

   Kaynar, Enes (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2016)
   Konu esaslı sisteme göre telif edilen el-Câmi'u's-sahîh'te yer alan bab başlıklarının müellifin şahsî kanaatlerine kaynaklık ettiği bilinmektedir. Bu durum sadece bab başlıklarını esas alan çalışmaların yapılmasına ve hadis ...
  • Ehl-i Hadîs-Mu'tezile Tartışmalarında Kullanılan Tenkit Kavramları ve Delâletleri 

   Efe, Ubeydullah (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2017)
   Bu çalışma Ehl-i hadîs ekolü ile Mu'tezile mezhebinin genel tartışma konularını ve bu tartışmalarda birbirleri için kullandıkları tenkit kavramlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci ...
  • Hadis İlminde Tenkit Terimleri 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2015)
   Hadisin sıhhatini tesbitte isnada öncelik verilmiş olması, râvilerin rivayet açısından ehliyetlerini araştırmayı gerektirmektedir. Râvileri bu yönden inceleme görevini cerh ve ta‘dîl ilmi üstlenmiştir. Münekkit muhaddisler ...
  • Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru 

   Yücel, Ahmet (Beyan Yayınları, 2019)
   Prof. Dr. Ahmet Yücel tarafından hazırlanan bu kitapta; * Hz. Peygamber’i rüyada görüp bilgi almak mümkün müdür? * Kadınların uğursuz olduğunu ifade eden hadis var mıdır? * Mehdî hakkındaki hadisler sahih midir? * Hz. ...
  • Hadis Sözlüğü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2020)
   Son dönemde gerek İslam dünyasında gerekse Batı’da hadis alanında birçok çalışmanın İngilizce kaleme alındığı bilinmektedir. Oryantalistlerin de hadisle ilgili araştırmalarını genellikle İngilizce yazdıkları ve diğer Batı ...
  • Hadis Tarihi 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler ...
  • Hadis Usûlü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük ...
  • Hadise Giriş (Tarih, Usul, Yorum) 

   Yücel, Ahmet (Plural Publications, 2017)
   İslam’ın Kur’an ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağı vardır. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünneti öğrenmenin en büyük kaynağı Resûlullah’ın hadisleridir. Yine Kur’an’ın da doğru anlaşılmasının en ...
  • Hicri I. Asırda Basra Kadıları ve Hadis Rivayetiyle İlişkileri 

   Çetin, Büşra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
   Hicri 14 yılında bir ordugâh şehri olarak kurulan Basra, stratejik konumunun da yardımıyla kuruluşundan itibaren hızlı ilerlemeler kaydederek, kısa sürede idarî ve ticarî olarak Irak bölgesinin önemli şehirleri arasındaki ...
  • Hicrî İlk İki Asır Kûfe Kadılarının Hadisle İlişkisi 

   Koç, Elif (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
   Hicrî 17 yılında bir ordugah şehri olarak kurulan Kûfe zamanla stratejik öneminin yanında ilmî ve siyasî açıdan da önemli bir konuma gelmiştir. Pek çok ilmî ve fikrî hareketi bünyesinde barındıran Kûfe, hadis ve fıkıh ...
  • Hicrî İlk Üç Asırda Mekke Kâdılarının Hadis İlmi İle İlişkileri 

   Baytar, Şeyma Nur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
   Kâbe'nin Mekke'de yer alması ve kutsal kabul edilmesi sebebiyle Mekke İslâm öncesinde ve sonrasında Arap yarımadasında önemli bir konuma sahip olmuştur. Hz. Peygamber'in tebliğinden sonra, Müslümanlar ve müşrikler arasındaki ...
  • Hz. Peygamber'in Cihad Anlayışı ve Kültüre Yansımaları 

   Yücel, Ahmet (KURAMER, 2017)
   Hz. Peygamber'in Cihad Anlayışı ve Kültüre Yansımaları hakkında araştırma yapılmıştır.
  • İbn Hacer'de Tasarruf Kavramı (Râvî, Musannif ve Müstensih) 

   Koç, İsmail (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2019)
   Hadis tarihi boyunca bilgilerin rivâyet edilmesinde muhaddislerin azami çaba gösterdiği malumdur. Bununla birlikte bilgileri aktaranların ve kendilerine aktarılanların beşer olması hasebiyle rivâyetlerde birtakım değişikliklerin ...
  • İllet Sebebi Olarak Teferrüd el-ilelü'l-kebîr Özelinde 

   Güler, Ayşe (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2018)
   Râvinin hadis rivâyetinde tek kalması hadis ilminde "teferrüd" olarak ifade edilir. Râvinin tek kalması âlimler tarafından şüpheyle karşılanan bir durumdur. Teferrüd, hadislerdeki illetlerin tespitinde önemli bir unsur ...
  • Mehdi Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı 

   Yücel, Ahmet (KURAMER, 2017)
   Mehdi Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Mevkuf Hadisin Merfû Rivâyet Edilmesi Ile ilgili Müslim'e Yöneltilen Eleştiriler (Tetebbuʿ özelinde) 

   Sönmez, Elif (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2018)
   Dârekutnî Tetebbuʿ adlı eserinde Müslim'in Sahîh'ini illetli hadisler içerdiği gerekçesiyle eleştirmiştir. Dârekutnî'nin eleştirilerinin çoğu hadislerin senedlerine yöneliktir. Bu çalışma en çok karşılaşılan illet nedenlerinden ...
  • Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2015)
   XIX. ve XX. yüzyıllar genelde İslâm özellikle de hadisle ilgili oryantalist çalışmaların yoğun olduğu bir dönemdir. Bu asırlarda yaklaşık altı yüz civarında oryantalist, telif, tercüme, neşir, ansiklopedi maddesi olmak ...
  • Oryantalist Hadis Literatürü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   XV. yüzyılda İspanyol Kardinal Segovia’lı John (ö. 1458) gibi bazı din adamlarının Müslüman dünyanın askerî ve siyasî manevralarla alt edilemeyeceğini söyleyerek İslâm’ın teolojik argümanlarla önlenmesine yönelik önerileri ...
  • Oryantalistlerin Hadis ve Sünnete Yaklaşımları 

   Yücel, Ahmet (Meridyen Derneği, 2015)
   Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi hakkında araştırma yapılmıştır.