Advanced Search

Now showing items 21-40 of 126

  • Zâhir 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Zâhir hakkında çalışma yapılmıştır.
  • Yâkût el-Müsta'sımî 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Aklâm-ı sittenin klasik ölçülerini belirleyerek hat sanatında çok önemli yenilikler gerçekleştiren hattat hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Yazgan, Mehmed Hulûsi 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Nesta'lik hattının son güçlü hattatı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Vesâyet 

   Bardakoğlu, Ali (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Edâ ehliyeti bulunmayan veya eksik olanları himaye ve mallarını idareye ilişkin yetki ve sorumluluk anlamında fıkıh terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2015)
   XIX. ve XX. yüzyıllar genelde İslâm özellikle de hadisle ilgili oryantalist çalışmaların yoğun olduğu bir dönemdir. Bu asırlarda yaklaşık altı yüz civarında oryantalist, telif, tercüme, neşir, ansiklopedi maddesi olmak ...
  • Hadis İlminde Tenkit Terimleri 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2015)
   Hadisin sıhhatini tesbitte isnada öncelik verilmiş olması, râvilerin rivayet açısından ehliyetlerini araştırmayı gerektirmektedir. Râvileri bu yönden inceleme görevini cerh ve ta‘dîl ilmi üstlenmiştir. Münekkit muhaddisler ...
  • Oryantalistlerin Hadis ve Sünnete Yaklaşımları 

   Yücel, Ahmet (Meridyen Derneği, 2015)
   Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Yahudilik Hristiyanlık Ekseninde Dinler Tarihi Açısından Gayb Problemi 

   Gürkan, Salime Leyla (KURAMER, 2016)
   Yahudilik Hristiyanlık ekseninde dinler tarihi açısından gayb problemi üzerine araştırma yapılmıştır.
  • Barış ve Şiddet Ekseninde Yahudilik 

   Gürkan, Salime Leyla (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2016)
   Barış ve şiddet ekseninde Yahudilik üzerinde çalışma yapılmıştır.
  • Anahatlarıyla Yahudilik 

   Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2016)
   Bu çalışma, hem Türkiye’de Yahudiliğe yönelik artan ilgiye hem de Yahudiler’in ve Müslümanlar’ın birbirlerini daha iyi tanıma ihtiyacına ve gerekliliğine binaen İSAM Yayınları tarafından yayımlanmış olan Yahudilik başlıklı ...
  • Oryantalist Hadis Literatürü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   XV. yüzyılda İspanyol Kardinal Segovia’lı John (ö. 1458) gibi bazı din adamlarının Müslüman dünyanın askerî ve siyasî manevralarla alt edilemeyeceğini söyleyerek İslâm’ın teolojik argümanlarla önlenmesine yönelik önerileri ...
  • Hadis Usûlü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük ...
  • Hadis Tarihi 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler ...
  • Jews In The Qur'an: An Evaluation Of The Naming And The Content 

   Gürkan, Salime Leyla (Bursa Ilahiyat Vakfi, 2016)
   No other people are mentioned in the Qur'an as often as the people of Israel. They appear in sixteen surahs and approximately forty verses by name (banu Isra'il). The Qur'an also makes reference to the Jews either by name ...
  • Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi 

   Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme 

   Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2017)
   Bugün İslam Coğrafyasında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve hayata aktardığımız ‘ Müslümanlık tarzı’ ile İslam dininin yüce değerleri arasındaki makasın hayli açıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu duruma şüphesiz bir çok ...
  • Yahudilik 

   Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2017)
   Hiçbir din Yahudilik, hiçbir topluluk yahudiler kadar tartışılmamıştır. Bunun en önemli sebebi Yahudilik’te din ile etnisitenin şaşırtıcı ölçüde iç içe geçmiş olmasıdır. Başlangıçta “tek tanrılı din” adına putperestliğe ...
  • Hadise Giriş (Tarih, Usul, Yorum) 

   Yücel, Ahmet (Plural Publications, 2017)
   İslam’ın Kur’an ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağı vardır. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünneti öğrenmenin en büyük kaynağı Resûlullah’ın hadisleridir. Yine Kur’an’ın da doğru anlaşılmasının en ...
  • İsrâîl ve Ya‘küb İsimlerinin Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme 

   İsrâîl ve Ya‘küb İsimlerinin Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme yapılmıştır.
  • Hz. Peygamber'in Cihad Anlayışı ve Kültüre Yansımaları 

   Yücel, Ahmet (KURAMER, 2017)
   Hz. Peygamber'in Cihad Anlayışı ve Kültüre Yansımaları hakkında araştırma yapılmıştır.