Advanced Search

Now showing items 1-20 of 52

  • Şerh (Kelâm) 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   İslâm dünyasında bir eserin daha geniş biçimde açıklanması amacıyla yazılmış kitapları ifade eden bir telif türü hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şüf'a 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Ön alım hakkı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Ta'dîl ve Tecvîr 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Allah'ın mutlak adalet sahibi oluşunun insanlara yönelik fiillerinde bir sınırlama getirip getirmediği tartışmalarını ifade eden kelâm terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şehristânî (Kelâma Dair Görüşleri) 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   el-Milel ve'n-Nihal adlı eseriyle tanınan Ortaçağ İslâm dünyasının en meşhur dinler tarihçisi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şirk 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlığın ulûhiyyetine ortak tanıma anlamında bir terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şahıs 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Şahıs hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şer'u Men Kablenâ 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Hz. Muhammed'den önceki peygamberler vasıtasıyla bildirilen dinî hükümler hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Temyiz 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   İnsanın söz ve davranışlarının sebep ve sonuçlarını idrak edebilme ve bu idrake uygun biçimde iradesini kullanabilme gücü anlamında fıkıh terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Teklif 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Allah'ın kulunu bir işi yapma veya yapmama hususunda yükümlü tutması anlamında terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tasarruf 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Tasarruf hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tecellî (Diğer Dinlerde) 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Hakk'ın varlığının çeşitli mertebelerde zuhur etmesi, sâlikin keşf yoluyla bu zuhuru idrak etmesi anlamında tasavvuf terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tevkî 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Altı çeşit yazıdan biri hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tritton, Arthur Stanley 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   İngiliz şarkiyatçısı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Türkiye (Kültür ve Medeniyet / Sanat) 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Topraklarının bir kesimi Avrupa'da, bir kesimi Asya'da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tevhid İlmi 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Allah'ın zâtı ve sıfatları açısından birliği başta olmak üzere inanç esaslarını genellikle Selef akîdesi çerçevesinde ele alan ilim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Türkiye (Kültür ve Medeniyet / Geleneksel Türk El Sanatları) 

   Serin, Muhittin (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Topraklarının bir kesimi Avrupa'da, bir kesimi Asya'da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Vâcip 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Farz ile eş anlamlı, Hanefîler’e göre delilinin zannî olması sebebiyle ondan bir derece aşağıda olan teklifî hüküm anlamında fıkıh usulü terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Usûl-i Fıkıh 

   Köksal, Asım Cüneyd; Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2012)
   Fıkhın kaynaklarını ve bunlardan hüküm çıkarma yöntemlerini inceleyen bilim dalı hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Yahyâ en-Nahvî 

   Sinanoğlu, Mustafa (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Ya'kubî dil bilgini, Aristo şârihi ve teolog hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Zâhir 

   Dönmez, İbrahim Kafi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2013)
   Zâhir hakkında çalışma yapılmıştır.