Now showing items 1-20 of 20

  • 40 Hadiste Kadın ve Aile 

   Güler, Zekeriya (Rihle Kitap, 2019)
   Elinizdeki kitap, İslâm’da kadının yerine, onun nasıl bir kimlik ve kişilik kazanması gerektiği meselesine Rasûl-i Ekrem’in dilinden Kırk Hadis çerçevesinde açıklama getiren bir çalışmadır. Mütevazı bir hadis şerhi denemesi ...
  • Anahatlarıyla Yahudilik 

   Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2016)
   Bu çalışma, hem Türkiye’de Yahudiliğe yönelik artan ilgiye hem de Yahudiler’in ve Müslümanlar’ın birbirlerini daha iyi tanıma ihtiyacına ve gerekliliğine binaen İSAM Yayınları tarafından yayımlanmış olan Yahudilik başlıklı ...
  • el-İmâm Buhârî ve mürselâtu’l- Muvatta: Dirâsetün Tâziziyyetün li-Nakdi’l-Azamî Nazariyyeti Schacht en-Numuvvu’l Aksî li’l-Esânîd 

   Snobar, Ahmed Abduljabbar (İbn Haldun Üniversitesi, 2019)
   el-İmâm Buhârî ve mürselâtu’l- Muvatta: Dirâsetün Tâziziyyetün li-Nakdi’l-Azamî Nazariyyeti Schacht en-Numuvvu’l Aksî li’l-Esânîd üzerine araştırma yapılmıştır.
  • el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi 

   Boyadık, Mehmet Taha (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2019)
   Tefsirde müteahhirîn dönemi Cârullah ez-Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı eseri ile başlatılır. Bunun en önemli sebebi, Zemahşerî’nin uygulamalı olarak ortaya koyduğu tefsir ve yöntem anlayışının sonraki tefsir faaliyetleri ...
  • Hadis İlminde Tenkit Terimleri 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2015)
   Hadisin sıhhatini tesbitte isnada öncelik verilmiş olması, râvilerin rivayet açısından ehliyetlerini araştırmayı gerektirmektedir. Râvileri bu yönden inceleme görevini cerh ve ta‘dîl ilmi üstlenmiştir. Münekkit muhaddisler ...
  • Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru 

   Yücel, Ahmet (Beyan Yayınları, 2019)
   Prof. Dr. Ahmet Yücel tarafından hazırlanan bu kitapta; * Hz. Peygamber’i rüyada görüp bilgi almak mümkün müdür? * Kadınların uğursuz olduğunu ifade eden hadis var mıdır? * Mehdî hakkındaki hadisler sahih midir? * Hz. ...
  • Hadis Sözlüğü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2020)
   Son dönemde gerek İslam dünyasında gerekse Batı’da hadis alanında birçok çalışmanın İngilizce kaleme alındığı bilinmektedir. Oryantalistlerin de hadisle ilgili araştırmalarını genellikle İngilizce yazdıkları ve diğer Batı ...
  • Hadis Tarihi 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler ...
  • Hadis Usûlü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük ...
  • Hadise Giriş (Tarih, Usul, Yorum) 

   Yücel, Ahmet (Plural Publications, 2017)
   İslam’ın Kur’an ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağı vardır. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünneti öğrenmenin en büyük kaynağı Resûlullah’ın hadisleridir. Yine Kur’an’ın da doğru anlaşılmasının en ...
  • Hadith Criticism in the Levant in the Twentieth Century: From ẓāhir al-isnād to ʿilal al-ḥadīth 

   Snobar, Ahmed Abduljabbar (Edinburgh University, 2020)
   Hadith Criticism in the Levant in the Twentieth Century: From ẓāhir al-isnād to ʿilal al-ḥadīth
  • İbrâhim’den Ezra’ya İsrâiloğulları Tarihi 

   Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2019)
   Bu kitap, İsrâiloğulları tarihinin kurucu dönemlerine karşılık gelen, İbrâhim peygamberin döneminden Ezra’nın yaşadığı döneme kadar olan İsrâiloğulları tarihini (m.ö. y. 2000-400) bilhassa monoteist gelenek bağlamında konu ...
  • Kabir Hayatı Nedir Ne Değildir? 

   Anlaşıldığı üzere yeniden diriliş, hesap, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili malumat veren Kur’an-ı Kerim, kabir hayatı ve azabına dair doğrudan bilgi vermemiştir. Kur’an’da bulunan bazı ayetlerden yola çıkarak kabir ...
  • Kader Nedir Ne Değildir? 

   Kaderciliğin tanımı incelendiğinde farklı boyutlarının olduğu görülmektedir. Kaderciliğin tanımında geçen kişisel kontrolün pasif bir biçimde reddedilmesi, kaderciliğin kişisel kontrol boyutuna, olanların sorumluluğunun ...
  • Karafi’nin Usul Anlayışı 

   Boynukalın Şenkardeşler, Hatice (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2020)
   Şihâbeddîn Karâfî, (VII./XIII.) asırda Mısır’da yaşamış bulunan Mâlikî fıkıh ve usûl âlimidir. Mezhep içerisinde gösterdiği faaliyetler sebebiyle mezhebin imamlarından biri olarak kabul edilen Karâfî diğer bilginler arasında ...
  • Min Merâsîli Mâlik Muttasılâti’l-Buhârî: Diirâsetün Nakdiyyetün li’n-nazârâti Schacth li’n-numuvvi’l Aksî li’l Esânîd 

   Snobar, Ahmed Abduljabbar (Arvika Ildirasat ve Elneşir, 2020)
   Min merâsîli Mâlik muttasılâti’l-Buhârî: Diirâsetün nakdiyyetün li’n-nazârâti Schacth li’n-numuvvi’l aksî li’l esânîd
  • Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2015)
   XIX. ve XX. yüzyıllar genelde İslâm özellikle de hadisle ilgili oryantalist çalışmaların yoğun olduğu bir dönemdir. Bu asırlarda yaklaşık altı yüz civarında oryantalist, telif, tercüme, neşir, ansiklopedi maddesi olmak ...
  • Oryantalist Hadis Literatürü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   XV. yüzyılda İspanyol Kardinal Segovia’lı John (ö. 1458) gibi bazı din adamlarının Müslüman dünyanın askerî ve siyasî manevralarla alt edilemeyeceğini söyleyerek İslâm’ın teolojik argümanlarla önlenmesine yönelik önerileri ...
  • Osmanlıda İlm-i Tefsir 

   Boyadık, Mehmet Taha; Abacı, Harun; 29 Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; 0000-0001-5910-1269 (İSAR, 2020)
   Geleneksel dönemde tefsir ilmi; rivayetler, dil ilimleri ve dinî ilimlerle irtibatlı olarak faaliyet gösteren bir alan olmuştur. Tarihî açıdan tefsir faaliyetleri hadis, siyer ve esbâb-ı nüzûl gibi rivayet ilimleriyle; ...
  • Yahudilik 

   Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2017)
   Hiçbir din Yahudilik, hiçbir topluluk yahudiler kadar tartışılmamıştır. Bunun en önemli sebebi Yahudilik’te din ile etnisitenin şaşırtıcı ölçüde iç içe geçmiş olmasıdır. Başlangıçta “tek tanrılı din” adına putperestliğe ...