Advanced Search

Now showing items 1-20 of 30

  • 40 Hadiste Kadın ve Aile 

   Güler, Zekeriya (Rihle Kitap, 2019)
   Elinizdeki kitap, İslâm’da kadının yerine, onun nasıl bir kimlik ve kişilik kazanması gerektiği meselesine Rasûl-i Ekrem’in dilinden Kırk Hadis çerçevesinde açıklama getiren bir çalışmadır. Mütevazı bir hadis şerhi denemesi ...
  • Anahatlarıyla Yahudilik 

   Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2016)
   Bu çalışma, hem Türkiye’de Yahudiliğe yönelik artan ilgiye hem de Yahudiler’in ve Müslümanlar’ın birbirlerini daha iyi tanıma ihtiyacına ve gerekliliğine binaen İSAM Yayınları tarafından yayımlanmış olan Yahudilik başlıklı ...
  • el-İmâm Buhârî ve mürselâtu’l- Muvatta: Dirâsetün Tâziziyyetün li-Nakdi’l-Azamî Nazariyyeti Schacht en-Numuvvu’l Aksî li’l-Esânîd 

   Snobar, Ahmed Abduljabbar (İbn Haldun Üniversitesi, 2019)
   el-İmâm Buhârî ve mürselâtu’l- Muvatta: Dirâsetün Tâziziyyetün li-Nakdi’l-Azamî Nazariyyeti Schacht en-Numuvvu’l Aksî li’l-Esânîd üzerine araştırma yapılmıştır.
  • el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi 

   Boyadık, Mehmet Taha (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2019)
   Tefsirde müteahhirîn dönemi Cârullah ez-Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı eseri ile başlatılır. Bunun en önemli sebebi, Zemahşerî’nin uygulamalı olarak ortaya koyduğu tefsir ve yöntem anlayışının sonraki tefsir faaliyetleri ...
  • Gruaja dhe Familja Në 40 Hadithe 

   Güler, Zekeriya (ALSAR, 2021)
   Gruaja dhe Familja Në 40 Hadithe
  • Hadis İlminde Tenkit Terimleri 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2015)
   Hadisin sıhhatini tesbitte isnada öncelik verilmiş olması, râvilerin rivayet açısından ehliyetlerini araştırmayı gerektirmektedir. Râvileri bu yönden inceleme görevini cerh ve ta‘dîl ilmi üstlenmiştir. Münekkit muhaddisler ...
  • Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru 

   Yücel, Ahmet (Beyan Yayınları, 2019)
   Prof. Dr. Ahmet Yücel tarafından hazırlanan bu kitapta; * Hz. Peygamber’i rüyada görüp bilgi almak mümkün müdür? * Kadınların uğursuz olduğunu ifade eden hadis var mıdır? * Mehdî hakkındaki hadisler sahih midir? * Hz. ...
  • Hadis Sözlüğü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2020)
   Son dönemde gerek İslam dünyasında gerekse Batı’da hadis alanında birçok çalışmanın İngilizce kaleme alındığı bilinmektedir. Oryantalistlerin de hadisle ilgili araştırmalarını genellikle İngilizce yazdıkları ve diğer Batı ...
  • Hadis Tarihi 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler ...
  • Hadis Usûlü 

   Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
   Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük ...
  • Hadise Giriş (Tarih, Usul, Yorum) 

   Yücel, Ahmet (Plural Publications, 2017)
   İslam’ın Kur’an ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağı vardır. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünneti öğrenmenin en büyük kaynağı Resûlullah’ın hadisleridir. Yine Kur’an’ın da doğru anlaşılmasının en ...
  • Hadith Criticism in the Levant in the Twentieth Century: From ẓāhir al-isnād to ʿilal al-ḥadīth 

   Snobar, Ahmed Abduljabbar (Edinburgh University, 2020)
   Hadith Criticism in the Levant in the Twentieth Century: From ẓāhir al-isnād to ʿilal al-ḥadīth
  • Hulusi Efendi'nin Ta'lik Meşk Murakkaı 

   Serin, Muhittin (Kubbealtı, 2021)
   Meşk; bir hattatın talebesine aynısını yazmaya çalışması için verdiği veya talebenin hocasına göstermek üzere hazırladığı güzel yazı örneğidir. Hat sanatımızın ta'lik yazı türünün en büyük üstâdı olan Hulûsi Efendi'nin ...
  • İbrâhim’den Ezra’ya İsrâiloğulları Tarihi 

   Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2019)
   Bu kitap, İsrâiloğulları tarihinin kurucu dönemlerine karşılık gelen, İbrâhim peygamberin döneminden Ezra’nın yaşadığı döneme kadar olan İsrâiloğulları tarihini (m.ö. y. 2000-400) bilhassa monoteist gelenek bağlamında konu ...
  • İslam Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri 

   Şenel, Kübra; Türker, Ömer (Endülüs, 2020)
   Soner GÜNDÜZÖZ: Semantik Bağlantıları Ekseninde İbnü’s-Serrâc’ın Usûl Teorisi ve Temel Bağdaşıklık Modeli Mehmet Şirin ÇIKAR: Ebü’l-Kāsım ez-Zeccâcî’nin Tanım Serüveni İsmail GÜLER: Dilin Tevkifi Oluşu Bağlamında İbn ...
  • İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme 

   Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2017)
   Bugün İslam Coğrafyasında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve hayata aktardığımız ‘ Müslümanlık tarzı’ ile İslam dininin yüce değerleri arasındaki makasın hayli açıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu duruma şüphesiz bir çok ...
  • İslam'ı Doğru Anlıyor Muyuz? 

   Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2019)
   KURAMER’in varlık sebebini de teşkil eden, İslam’ın temel bilgi kaynaklarını (Kur’an ve Sünnet) doğru anlama meselesinin ve dolayısıyla "İslam'ı doğru anlıyor muyuz?" sorusunun en hayatî tarafı, soyut, teorik veya spekülatif ...
  • Kabir Hayatı Nedir Ne Değildir? 

   Anlaşıldığı üzere yeniden diriliş, hesap, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili malumat veren Kur’an-ı Kerim, kabir hayatı ve azabına dair doğrudan bilgi vermemiştir. Kur’an’da bulunan bazı ayetlerden yola çıkarak kabir ...
  • Kader Nedir Ne Değildir? 

   Kaderciliğin tanımı incelendiğinde farklı boyutlarının olduğu görülmektedir. Kaderciliğin tanımında geçen kişisel kontrolün pasif bir biçimde reddedilmesi, kaderciliğin kişisel kontrol boyutuna, olanların sorumluluğunun ...
  • Karafi’nin Usul Anlayışı 

   Boynukalın Şenkardeşler, Hatice (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2020)
   Şihâbeddîn Karâfî, (VII./XIII.) asırda Mısır’da yaşamış bulunan Mâlikî fıkıh ve usûl âlimidir. Mezhep içerisinde gösterdiği faaliyetler sebebiyle mezhebin imamlarından biri olarak kabul edilen Karâfî diğer bilginler arasında ...