Recent Submissions

 • Hadis Sözlüğü 

  Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2020)
  Son dönemde gerek İslam dünyasında gerekse Batı’da hadis alanında birçok çalışmanın İngilizce kaleme alındığı bilinmektedir. Oryantalistlerin de hadisle ilgili araştırmalarını genellikle İngilizce yazdıkları ve diğer Batı ...
 • 40 Hadiste Kadın ve Aile 

  Güler, Zekeriya (Rihle Kitap, 2019)
  Elinizdeki kitap, İslâm’da kadının yerine, onun nasıl bir kimlik ve kişilik kazanması gerektiği meselesine Rasûl-i Ekrem’in dilinden Kırk Hadis çerçevesinde açıklama getiren bir çalışmadır. Mütevazı bir hadis şerhi denemesi ...
 • el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi 

  Boyadık, Mehmet Taha (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2019)
  Tefsirde müteahhirîn dönemi Cârullah ez-Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı eseri ile başlatılır. Bunun en önemli sebebi, Zemahşerî’nin uygulamalı olarak ortaya koyduğu tefsir ve yöntem anlayışının sonraki tefsir faaliyetleri ...
 • Kader Nedir Ne Değildir? 

  Kaderciliğin tanımı incelendiğinde farklı boyutlarının olduğu görülmektedir. Kaderciliğin tanımında geçen kişisel kontrolün pasif bir biçimde reddedilmesi, kaderciliğin kişisel kontrol boyutuna, olanların sorumluluğunun ...
 • Kabir Hayatı Nedir Ne Değildir? 

  Anlaşıldığı üzere yeniden diriliş, hesap, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili malumat veren Kur’an-ı Kerim, kabir hayatı ve azabına dair doğrudan bilgi vermemiştir. Kur’an’da bulunan bazı ayetlerden yola çıkarak kabir ...
 • Karafi’nin Usul Anlayışı 

  Boynukalın Şenkardeşler, Hatice (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2020)
  Şihâbeddîn Karâfî, (VII./XIII.) asırda Mısır’da yaşamış bulunan Mâlikî fıkıh ve usûl âlimidir. Mezhep içerisinde gösterdiği faaliyetler sebebiyle mezhebin imamlarından biri olarak kabul edilen Karâfî diğer bilginler arasında ...
 • Osmanlıda İlm-i Tefsir 

  Boyadık, Mehmet Taha; Abacı, Harun; 29 Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; 0000-0001-5910-1269 (İSAR, 2020)
  Geleneksel dönemde tefsir ilmi; rivayetler, dil ilimleri ve dinî ilimlerle irtibatlı olarak faaliyet gösteren bir alan olmuştur. Tarihî açıdan tefsir faaliyetleri hadis, siyer ve esbâb-ı nüzûl gibi rivayet ilimleriyle; ...
 • Min Merâsîli Mâlik Muttasılâti’l-Buhârî: Diirâsetün Nakdiyyetün li’n-nazârâti Schacth li’n-numuvvi’l Aksî li’l Esânîd 

  Snobar, Ahmed Abduljabbar (Arvika Ildirasat ve Elneşir, 2020)
  Min merâsîli Mâlik muttasılâti’l-Buhârî: Diirâsetün nakdiyyetün li’n-nazârâti Schacth li’n-numuvvi’l aksî li’l esânîd
 • Hadith Criticism in the Levant in the Twentieth Century: From ẓāhir al-isnād to ʿilal al-ḥadīth 

  Snobar, Ahmed Abduljabbar (Edinburgh University, 2020)
  Hadith Criticism in the Levant in the Twentieth Century: From ẓāhir al-isnād to ʿilal al-ḥadīth
 • el-İmâm Buhârî ve mürselâtu’l- Muvatta: Dirâsetün Tâziziyyetün li-Nakdi’l-Azamî Nazariyyeti Schacht en-Numuvvu’l Aksî li’l-Esânîd 

  Snobar, Ahmed Abduljabbar (İbn Haldun Üniversitesi, 2019)
  el-İmâm Buhârî ve mürselâtu’l- Muvatta: Dirâsetün Tâziziyyetün li-Nakdi’l-Azamî Nazariyyeti Schacht en-Numuvvu’l Aksî li’l-Esânîd üzerine araştırma yapılmıştır.
 • İbrâhim’den Ezra’ya İsrâiloğulları Tarihi 

  Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2019)
  Bu kitap, İsrâiloğulları tarihinin kurucu dönemlerine karşılık gelen, İbrâhim peygamberin döneminden Ezra’nın yaşadığı döneme kadar olan İsrâiloğulları tarihini (m.ö. y. 2000-400) bilhassa monoteist gelenek bağlamında konu ...
 • Anahatlarıyla Yahudilik 

  Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2016)
  Bu çalışma, hem Türkiye’de Yahudiliğe yönelik artan ilgiye hem de Yahudiler’in ve Müslümanlar’ın birbirlerini daha iyi tanıma ihtiyacına ve gerekliliğine binaen İSAM Yayınları tarafından yayımlanmış olan Yahudilik başlıklı ...
 • Yahudilik 

  Gürkan, Salime Leyla (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2017)
  Hiçbir din Yahudilik, hiçbir topluluk yahudiler kadar tartışılmamıştır. Bunun en önemli sebebi Yahudilik’te din ile etnisitenin şaşırtıcı ölçüde iç içe geçmiş olmasıdır. Başlangıçta “tek tanrılı din” adına putperestliğe ...
 • İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme 

  Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2017)
  Bugün İslam Coğrafyasında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve hayata aktardığımız ‘ Müslümanlık tarzı’ ile İslam dininin yüce değerleri arasındaki makasın hayli açıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu duruma şüphesiz bir çok ...
 • İslam'ı Doğru Anlıyor Muyuz? 

  Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2019)
  KURAMER’in varlık sebebini de teşkil eden, İslam’ın temel bilgi kaynaklarını (Kur’an ve Sünnet) doğru anlama meselesinin ve dolayısıyla "İslam'ı doğru anlıyor muyuz?" sorusunun en hayatî tarafı, soyut, teorik veya spekülatif ...
 • Hadis Tarihi 

  Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
  Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler ...
 • Hadis Usûlü 

  Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2016)
  Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük ...
 • Hadis İlminde Tenkit Terimleri 

  Yücel, Ahmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2015)
  Hadisin sıhhatini tesbitte isnada öncelik verilmiş olması, râvilerin rivayet açısından ehliyetlerini araştırmayı gerektirmektedir. Râvileri bu yönden inceleme görevini cerh ve ta‘dîl ilmi üstlenmiştir. Münekkit muhaddisler ...
 • Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru 

  Yücel, Ahmet (Beyan Yayınları, 2019)
  Prof. Dr. Ahmet Yücel tarafından hazırlanan bu kitapta; * Hz. Peygamber’i rüyada görüp bilgi almak mümkün müdür? * Kadınların uğursuz olduğunu ifade eden hadis var mıdır? * Mehdî hakkındaki hadisler sahih midir? * Hz. ...
 • Hadise Giriş (Tarih, Usul, Yorum) 

  Yücel, Ahmet (Plural Publications, 2017)
  İslam’ın Kur’an ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağı vardır. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünneti öğrenmenin en büyük kaynağı Resûlullah’ın hadisleridir. Yine Kur’an’ın da doğru anlaşılmasının en ...

View more