Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Din Dili 

  Kolektif (KURAMER, 310)
  İlk nazil olduğu günden itibaren Kur’ân-ı Kerîm, İslam medeniyetinin kurucu unsuru ve Müslümanların din ve dünya tasavvurunun ana kaynağı olmuş, bütün dinî ilimler Kur’ân-ı Kerîm etrafında ve onun rehberliğinde oluşmuştur. ...
 • Din Dilinde Mucize 

  Kolektif (KURAMER, 371)
  “Kuşkusuz ortada kelimenin doğru anlamıyla bir ‘din’ varsa, bir ‘ilâhi kitap’ ve ‘peygamber’ inancı söz konusu ise bu durumda aleladenin, olağanın ya da doğal olanın ötesine dair bir inanç, bir kabul ve bunun zorunlu sonucu ...
 • Din Dilinde Gayb 

  Kolektif (KURAMER, 2016)
  Dini felsefe ve bilimden farklı kılan şey, İslâmî terminolojideki tabiriyle ‘gayb’ denilen varlık alanına dair verdiği bilgilerdir. Din, insanın sırf kendi aklî ve zihinsel kapasitesiyle ulaşamayacağı bir varlık ve bilgi ...
 • Kur'an'ı Anlama Yolunda 

  Kolektif (KURAMER, 2017)
  İslâm son hak dindir, evrenseldir ve dünya durdukça geçerlidir. Onun ana kaynağı ise Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in Sünnetidir; yani onun Kur’an’ı anlamımızı kolaylaştıran ifade ve beyanlarıyla Kur’an’ın ışığında yaşamış ...
 • Kur'an'ı Anlama Yolunda 2 

  Kolektif (KURAMER, 2017)
  İslâm son hak dindir, evrenseldir ve dünya durdukça geçerlidir. Onun ana kaynağı ise Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in Sünnetidir; yani onun Kur’an’ı anlamamızı kolaylaştıran ifade ve beyanlarıyla Kur’an’ın ışığında yaşamış ...
 • Kur'an'ı Anlamanın Fikri Arkaplanı: Varlık Bilgi İnsan 

  Kolektif (KURAMER, 2018)
  “Varlık, bilgi ve insan”ı anlamak, insanoğlunun, bütün tarihi boyunca en temel arayışını oluşturmuştur. Bu üç problem, Kur’ân-ı Kerîm’in de kendine özgü bir dille işlediği aslî konularındandır. Bu sebeple Kur’an’ın varlık, ...
 • Vahiy ve Peygamberlik 

  Kolektif (KURAMER, 2018)
  İlâhi dinleri anlayabilmek için “vahiy” ve “peygamberlik” kavramları üzerinde yoğunlaşmaya: diğer bir anlatımla bir kutsal kitabı, dolayısıyla onun içerdiği dinî bildirimleri, bilgileri, haberleri, buyrukları ve hepsini ...
 • Kur’an Sünnet İlişkisi: Kur’anda Risalet ve Sünnet’in Teşrii Değeri 

  Kolektif (KURAMER, 2020)
  Kuşkusuz, İslam’ın asıl ve birincil kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm Yüce Yaratan’ın kelamıdır ve 23 yıllık peygamberliği esnasında yaşanan olaylarla da iç içe olarak Hz. Peygamber’e Allah’tan vahiy olarak inmiştir. Kur’an’ı ...
 • İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet 

  Kolektif (KURAMER, 2020)
  Geleneksel İslam öğretisinin şekillenmesinde, vahiy-sünnet/hadis ilişkisine dair telakkilerin ve bu konudaki tartışmaların belirleyici bir rolü vardır. Eserde, hadis ve Sünnet’in İslam tarihi boyunca ve modern dönemde ...
 • Kur'an ve Yaratılış 

  Öztürk, Mustafa (KURAMER, 2017)
  Kur’an’da yaratılış meselesinin sistematik biçimde ele alınıp incelendiği bu çalışmada temel amaç, ilgili âyetlerin ilk hitap çevresinde ifade ettiği anlamları açıklığa kavuşturmak olmuştur. Vahyin nüzulünün boşlukta değil, ...
 • Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi 

  Gözeler, Esra (KURAMER, 2016)
  Bu çalışma Kur’an’ın kendine has özelliklerini dikkate alan bir eserdir. Bugün elimizde mushaf hâlinde tuttuğumuz, sayfalarını çevirip ayetlerini okuduğumuz Kur’an, Rasûlullah’a (sav) Cebrail (as) tarafından yaklaşık çeyrek ...
 • Kur’an Kıssalarının Mahiyeti 

  Öztürk, Mustafa (KURAMER, 2016)
  ur’an’daki kıssalar insanoğlunun her çağda karşılaştığı olaylar ve olgularla ilgili çarpıcı anekdotlar içerir. Geçmiş peygamberler ve toplumlarla ilgili kıssalar ilk bakışta mazinin derinliklerine dair anlatımlar gibi ...
 • İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme 

  Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2017)
  Bugün İslam Coğrafyasında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve hayata aktardığımız ‘ Müslümanlık tarzı’ ile İslam dininin yüce değerleri arasındaki makasın hayli açıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu duruma şüphesiz bir çok ...
 • Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler 

  Arslantaş, Nuh (KURAMER, 2016)
  Yahudiler, Müslümanların tarih boyunca irtibatlı oldukları dinî gruplar içerisinde ilâhî bir dine mensup olmaları, Kur’an’da kendilerinden çokça bahsedilmesi, Hz. Muhammed’in Medine’de en fazla ilişki içerisinde bulunduğu ...
 • Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’e Göre Hz. İsa 

  Akdemir, Salih (KURAMER, 2017)
  Bir araştırmanın ilmî değeri, konunun ana kaynaklarına inilmesine ve bu kaynakların önyargılardan uzak kalarak objektif usulle incelenmesine bağlıdır. Eser, merhum Prof. Dr. Salih Akdemir’in bu metotla hazırladığı “Hıristiyan ...
 • İslâm Öncesi Güney Ve Kuzey Arabistan 

  Kelpetin, Mahmut (KURAMER, 2017)
  Tarihin ihmali ya da karanlıkta bırakılması, toplumların geçmişlerine ait izlerinin silinmesinin yanında, geleceklerini de belirsizliğe sürükler. Toplumları, yaşadıkları coğrafyanın tarihindeki din, ırk, kültür ve ...
 • Kur’an’ın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri 

  Çağrıcı, Mustafa (KURAMER, 2017)
  Kur’an-ı Kerîm, Hz. Peygamber ve ilk Müslümanların kullanımında ‘Câhiliyye’ ve ‘şirk’ kelimeleri, önceki dönemin inanç yapısıyla birlikte kaotik ahlâk kültürünü, insan ilişkilerindeki parçalanmışlık, şiddet ve yıkıcılığı ...
 • Kur’an-ı Kerim’in İkili Anlatım Üslubu Bağlamında Tergib ve Terhib 

  Görmez, Hatice (KURAMER, 2017)
  Kur’an-ı Kerîm insanlığa beşer dilinin imkânlarıyla hitap etmiş ve kullandığı dilin anlam değiştirerek veya genişleterek insanlık ufkunda büyük bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bir hakikati bütün boyutları ile ifade etmekle ...
 • Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat) 

  Apak, Adem (KURAMER, 2017)
  İslâm öncesi Arap tarihi genel olarak Câhiliyye çağı, bu dönemin zihniyet yapısı ve hayat tarzı ise Câhiliyye kültürü olarak adlandırılır. Câhiliyye kültürü esasında Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderildiği ilk ...
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Kur’an Anlayışı 

  Tok, Fatih (KURAMER, 2017)
  Ebû Hanîfe, İslâm düşüncesinin teşekkül devrinde yaşayan ve ortaya koyduğu fikirlerle de o dönemin düşünce hayatına yön veren önemli bir şahsiyettir. Bu yüzden onunla ilgili yapılan her bir çalışma için, öncelikle o dönemde ...

View more