Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Kur'an ve Yaratılış 

  Öztürk, Mustafa (KURAMER, 2017)
  Kur’an’da yaratılış meselesinin sistematik biçimde ele alınıp incelendiği bu çalışmada temel amaç, ilgili âyetlerin ilk hitap çevresinde ifade ettiği anlamları açıklığa kavuşturmak olmuştur. Vahyin nüzulünün boşlukta değil, ...
 • Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi 

  Gözeler, Esra (KURAMER, 2016)
  Bu çalışma Kur’an’ın kendine has özelliklerini dikkate alan bir eserdir. Bugün elimizde mushaf hâlinde tuttuğumuz, sayfalarını çevirip ayetlerini okuduğumuz Kur’an, Rasûlullah’a (sav) Cebrail (as) tarafından yaklaşık çeyrek ...
 • Kur’an Kıssalarının Mahiyeti 

  Öztürk, Mustafa (KURAMER, 2016)
  ur’an’daki kıssalar insanoğlunun her çağda karşılaştığı olaylar ve olgularla ilgili çarpıcı anekdotlar içerir. Geçmiş peygamberler ve toplumlarla ilgili kıssalar ilk bakışta mazinin derinliklerine dair anlatımlar gibi ...
 • İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme 

  Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2017)
  Bugün İslam Coğrafyasında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve hayata aktardığımız ‘ Müslümanlık tarzı’ ile İslam dininin yüce değerleri arasındaki makasın hayli açıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu duruma şüphesiz bir çok ...
 • Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler 

  Arslantaş, Nuh (KURAMER, 2016)
  Yahudiler, Müslümanların tarih boyunca irtibatlı oldukları dinî gruplar içerisinde ilâhî bir dine mensup olmaları, Kur’an’da kendilerinden çokça bahsedilmesi, Hz. Muhammed’in Medine’de en fazla ilişki içerisinde bulunduğu ...
 • Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’e Göre Hz. İsa 

  Akdemir, Salih (KURAMER, 2017)
  Bir araştırmanın ilmî değeri, konunun ana kaynaklarına inilmesine ve bu kaynakların önyargılardan uzak kalarak objektif usulle incelenmesine bağlıdır. Eser, merhum Prof. Dr. Salih Akdemir’in bu metotla hazırladığı “Hıristiyan ...
 • İslâm Öncesi Güney Ve Kuzey Arabistan 

  Kelpetin, Mahmut (KURAMER, 2017)
  Tarihin ihmali ya da karanlıkta bırakılması, toplumların geçmişlerine ait izlerinin silinmesinin yanında, geleceklerini de belirsizliğe sürükler. Toplumları, yaşadıkları coğrafyanın tarihindeki din, ırk, kültür ve ...
 • Kur’an’ın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri 

  Çağrıcı, Mustafa (KURAMER, 2017)
  Kur’an-ı Kerîm, Hz. Peygamber ve ilk Müslümanların kullanımında ‘Câhiliyye’ ve ‘şirk’ kelimeleri, önceki dönemin inanç yapısıyla birlikte kaotik ahlâk kültürünü, insan ilişkilerindeki parçalanmışlık, şiddet ve yıkıcılığı ...
 • Kur’an-ı Kerim’in İkili Anlatım Üslubu Bağlamında Tergib ve Terhib 

  Görmez, Hatice (KURAMER, 2017)
  Kur’an-ı Kerîm insanlığa beşer dilinin imkânlarıyla hitap etmiş ve kullandığı dilin anlam değiştirerek veya genişleterek insanlık ufkunda büyük bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bir hakikati bütün boyutları ile ifade etmekle ...
 • Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat) 

  Apak, Adem (KURAMER, 2017)
  İslâm öncesi Arap tarihi genel olarak Câhiliyye çağı, bu dönemin zihniyet yapısı ve hayat tarzı ise Câhiliyye kültürü olarak adlandırılır. Câhiliyye kültürü esasında Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderildiği ilk ...
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Kur’an Anlayışı 

  Tok, Fatih (KURAMER, 2017)
  Ebû Hanîfe, İslâm düşüncesinin teşekkül devrinde yaşayan ve ortaya koyduğu fikirlerle de o dönemin düşünce hayatına yön veren önemli bir şahsiyettir. Bu yüzden onunla ilgili yapılan her bir çalışma için, öncelikle o dönemde ...
 • Kur'an'a Dilbilimsel Yaklaşımlar 

  Akdemir, Salih (KURAMER, 2017)
  Kur’ân-ı Kerîm, kıyamete dek yol gösterici vasfını sürdürecek olan, son ilâhî kitaptır. Bu bakımdan, onun doğru anlaşılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Ancak onu doğru olarak anlama sorunu geçmişte olduğu gibi bugün ...
 • Hadis Tarih ve Yorum 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme 

  Eren, Muhammet Emin (KURAMER, 2018)
  İslam tarihi boyunca ‘hadis’in daha genelde ‘rivayet’in, ilmî ve sosyo-kültürel birikimimizin teşekkülünde daima mühim bir yeri olmuştur. Bu birikim, kültürel mirâsımıza rengini ve karakterini farklı tonlarda olsa da her ...
 • Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım 

  Apaydın, Mehmet (KURAMER, 2018)
  Klasik hadis metodolojisi ve onun hem ürünü hem de kaynağı olan hadis külliyâtı, önce in­sanın sonra da müslümanın doğru bilgiyi elde etmek için gösterdiği muhayyile sınırlarını zor­layan, her türlü takdiri hak eden bir ...
 • İlahi Dinlerde Mucize ve Gayb Geleneği Yeniden Okumak 

  Zeyveli, Hikmet (KURAMER, 2018)
  İnsan toplulukları kendilerini ifade etmek için her devirde nevi şahsına münhasır bir dil üretmişlerdir. İlâhî hitap da bu gerçeği dikkate alarak onlara kendi ürettikleri dil ile hitap etmiştir. Bu hitap, ontolojik bakımdan ...
 • Siyer Kronolojisi 

  Apaydın, Mehmet (KURAMER, 2018)
  İslâmî ilimlerin iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’e dayanan her ilmî faaliyet âyet ve hadislerin kronolojik sırasını dikkate almak durumundadır. Ancak klasik İslâmî külliyâtta bu açıdan ciddi sorunlar bulunmakta, ...
 • Kur’an ve Hıristiyanlar 

  Aydın, Mahmut; Duran, Asim (KURAMER, 2019)
  Mekkî ve Medenî sûreler bağlamında evvelki ilâhî kitaplar hakkında Kur’an’da atıf yapılan pasajlardan anlaşılan şey; Mekke döneminin ilk yıllarında genel olarak Ehl-i Kitap, özelde ise Hıristiyanlar ve onların kutsal ...
 • Medine Sahifesi 

  Zeyveli, Hikmet (KURAMER, 2019)
  Çoğunlukla “Medine Vesikası” olarak bilinen ve özellikle XIX. yüzyılın sonlarına doğru önce Batılı bilim çevrelerinde, sonra da Müslüman araştırmacılar arasında geniş ilgi gören, çok sayıda kitap ve makaleye konu olan ...
 • İslam Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat 

  Kolektif (KURAMER, 2019)
  İlgili ayetlerde bildirildiğine göre Yüce Allah, Mekkelilerden başlayarak muhatap kitlenin “akletmeleri”, yani söylenenleri iyice kavrayıp düşünmeleri, bu sayede dikkatli ve sorumlu bir hayat yaşamaları, haksızlıktan ...
 • Kur’an’da Yahudiler 

  Kolektif (KURAMER, 2019)
  Kur’an’ın Ehl-i kitap olarak adlandırıldığı, kutsal kitapları Tevrat’ın Hak katından indirildiğini bildirdiği, kendilerine gönderilen çok sayıdaki peygamberin hem Müslüman olduklarını hem de Müslüman olmanın ön şartının ...

View more