Show simple item record

dc.contributor.authorSarmını, Mohammad Anas
dc.date.accessioned2021-06-18T11:54:54Z
dc.date.available2021-06-18T11:54:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2564-6427
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/cuilah/issue/58622/723654
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/3039
dc.description.abstractPek çok araştırmada ehl-i reyin âhâd hadisin otoritesi meselesinde bazı noktalarda muhaddislerden ayrıldığı ele alınmıştır. Bu çalışma, Hanefîlerin hadis tenkit metodunun gelişim sürecini ve bu süreçte muhaddislerin metoduna ait bazı hususların Hanefî tenkit metoduna intikal edip etmediğini araştırmayı hedeflemektedir. Araştırmanın iddiası, isnad teorisinin genel kabul görmesinden sonra muhaddislerin metoduna ait bazı özelliklerin ehl-i reye intikal ettiği ve bu duruma bağlı olarak mütekaddimûn Hanefî âlimlerin hadis tenkit metoduyla müteahhirûn âlimlerin metodu arasında fark olduğudur. Araştırmada yolculukta namazların birleştirilme meselesi bu bağlamda incelenmiştir. Bu konu birbirine müteârız hadisleri haiz olması ve ayetlerin genel delaletine muhalif olması sebebiyle üzerinde ihtilaf edilen konulardandır. Çalışmada hadise dair meseleleri ehl-i rey metoduyla ele alan bir grup eser seçilmiştir. Eserlerin tarihsel çizgide takibi suretiyle, ehl-i rey metodunda âhâd hadislerin hücciyeti meselesine dair değişiklikler tespit edilmiş ve muhaddislerin metodunun bu değişikliklere etkisine işaret edilmiştir. Çalışma, araştırmanın başında zikredilen iddianın ispatı ile sonlanmıştır. Araştırmada söz konusu etkinin sebepleri üzerinde durulmuştur. Buna göre ulûmu’l-hadis ve isnad teorisinin istikrar bulması; ilel, tarih, ricâl ve cerh ta‘dîl gibi isnad teorisine yardımcı disiplinlerin gelişimi bu sebeplerdendir. Öte yandan sahih hadise yönelik vurgunun artması ve “Sahîhayn hadisleri, ilim veya nazarî kesinlik ifade eder” şeklindeki söylemin şöhret bulması da müteahhirûn Hanefî âlimler nezdinde mevzu bahis hadislerle amel etmekten geri durmayı zorlaştırmıştır. Hanefî mezhebinde Cessâs’tan sonra haber-i âhâdın hücciyeti meselesi daha fazla işlenmemiştir. Muhaddislerin, âhâd hadisleri derecelendirmeleri ve özellikle sahih kitaplarda rivayet edilen hadisleri diğerlerinden temyiz etmeleri de Hanefî âlimler tarafından dikkate alınmamış; bu hadislerin hepsini, Kur’an, meşhur sünnet, icmâ ve küllî kaidelerle teâruzu kabul edilmeyen zannî âhâd hadisler olarak değerlendirmişlerdir. Mezhebin isnad teorisi ve etkileri karşısındaki delillerini de açıklamamışlardır. Sonuç olarak Hanefîler ve muhaddisler arasındaki etkileşimin karşılıklı olduğu söylenebilir. Hanefîler isnad teorisinden etkilenirken, muhaddisler de teâruz durumunda fakîh râvinin hadisini tercih etme ve umûmü’l-belvâ meselesinde teferrüdle ilgili bazı durumlarda Hanefîlerin metodundan etkilenmişlerdir.en_US
dc.description.abstractTelif hakları gereğince yayın erişime kapalıdır. Yayın yayıncı tarafından erişime açık ise bağlantılar kısmından ulaşılabilmektedir.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)en_US
dc.relation.isversionof10.30627/cuilah.723654en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.titleHanefi Mezhebinde Ahad Hadisin Otoritesi ve Muhaddislerin Bu Konudaki Etkisi: Yolculukta Namazların Birleştirilmesi Örneğien_US
dc.title.alternativeسلطة الحديث الآحاد في المذهب الحنفي وأثر المحدثين فيها -الجمع بين الصلاتين في السفر أنموذجاen_US
dc.title.alternativeThe Authority of the Ahad Hadith in the Hanafi School, and The Effect of Muḥaddithūn on It -The Combination of Prayer During Journey as a Modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department29 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6396-374Xen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage570en_US
dc.identifier.endpage590en_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record