Advanced Search

Now showing items 21-40 of 49

  • Kabulü’l-Aħbâr ve Maʿrifeti’r-Ricâl 

   el-Belhi, Ebü'l-Kasım (KURAMER, 2018)
   Mutezile’nin son dönem imamlarından Ebü’l-Kāsım el-Belhî tarafından kaleme alınan bu eser, cerh ve ta’dil kitaplarındaki tutarsızlıklardan bahsetmektedir. Eserin girişinde hadislerin sıhhatine dair bazı prensipler ...
  • Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’e Göre Hz. İsa 

   Akdemir, Salih (KURAMER, 2017)
   Bir araştırmanın ilmî değeri, konunun ana kaynaklarına inilmesine ve bu kaynakların önyargılardan uzak kalarak objektif usulle incelenmesine bağlıdır. Eser, merhum Prof. Dr. Salih Akdemir’in bu metotla hazırladığı “Hıristiyan ...
  • Kitâbu’l-Makâlât Ve Maahu Uyûnu’l-Mesâil Ve’l-Cevâbât 

   Kitâbu’l-Makâlât, Mu’tezile imamlarından Ebu’l-Kâsım el-Belhî’nin (ö.319/931) ilk üç asırda Müslümanlar (ehlu’l-kıble) arasında ortaya çıkmış dinî ve siyasî ihtilaflara dair eseridir. Eserde, yargılayıcı bir dil kullanılmadan ...
  • Kur'an ve Yaratılış 

   Öztürk, Mustafa (KURAMER, 2017)
   Kur’an’da yaratılış meselesinin sistematik biçimde ele alınıp incelendiği bu çalışmada temel amaç, ilgili âyetlerin ilk hitap çevresinde ifade ettiği anlamları açıklığa kavuşturmak olmuştur. Vahyin nüzulünün boşlukta değil, ...
  • Kur'an'a Dilbilimsel Yaklaşımlar 

   Akdemir, Salih (KURAMER, 2017)
   Kur’ân-ı Kerîm, kıyamete dek yol gösterici vasfını sürdürecek olan, son ilâhî kitaptır. Bu bakımdan, onun doğru anlaşılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Ancak onu doğru olarak anlama sorunu geçmişte olduğu gibi bugün ...
  • Kur'an'ı Anlama Yolunda 

   Kolektif (KURAMER, 2017)
   İslâm son hak dindir, evrenseldir ve dünya durdukça geçerlidir. Onun ana kaynağı ise Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in Sünnetidir; yani onun Kur’an’ı anlamımızı kolaylaştıran ifade ve beyanlarıyla Kur’an’ın ışığında yaşamış ...
  • Kur'an'ı Anlama Yolunda 2 

   Kolektif (KURAMER, 2017)
   İslâm son hak dindir, evrenseldir ve dünya durdukça geçerlidir. Onun ana kaynağı ise Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in Sünnetidir; yani onun Kur’an’ı anlamamızı kolaylaştıran ifade ve beyanlarıyla Kur’an’ın ışığında yaşamış ...
  • Kur'an'ı Anlamanın Fikri Arkaplanı: Varlık Bilgi İnsan 

   Kolektif (KURAMER, 2018)
   “Varlık, bilgi ve insan”ı anlamak, insanoğlunun, bütün tarihi boyunca en temel arayışını oluşturmuştur. Bu üç problem, Kur’ân-ı Kerîm’in de kendine özgü bir dille işlediği aslî konularındandır. Bu sebeple Kur’an’ın varlık, ...
  • Kur'an'ın Geliş Ortamında İnanç ve İbadetler 

   Demircan, Adnan (KURAMER, 2020)
   Müşrik, inancını maddî nesneler üzerinden ifade eder. Farklı şekil ve boyutta olan bu nesnelere yüklenen anlam semboliktir. Ancak bunun sınırlarını çizmek o kadar kolay değildir. Câhiliye Arabı, açıklayamadığı birçok şeyi ...
  • Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi 

   Gözeler, Esra (KURAMER, 2016)
   Bu çalışma Kur’an’ın kendine has özelliklerini dikkate alan bir eserdir. Bugün elimizde mushaf hâlinde tuttuğumuz, sayfalarını çevirip ayetlerini okuduğumuz Kur’an, Rasûlullah’a (sav) Cebrail (as) tarafından yaklaşık çeyrek ...
  • Kur’an Kıssalarının Mahiyeti 

   Öztürk, Mustafa (KURAMER, 2016)
   ur’an’daki kıssalar insanoğlunun her çağda karşılaştığı olaylar ve olgularla ilgili çarpıcı anekdotlar içerir. Geçmiş peygamberler ve toplumlarla ilgili kıssalar ilk bakışta mazinin derinliklerine dair anlatımlar gibi ...
  • Kur’an Mecazları (Telhisu’l – Beyan fi (an) Mecazati’l – Kur’an) 

   Er-Radi, Eş-Şerif (KURAMER, 2016)
   Telhîsu’l-beyân fî (an) mecâzâti’l-Kurʾân, re’y ile tefsirin öncülerinden biri olan Şerif er-Radî’nin meşhur eserleri arasındadır. Âyet ve hadislerdeki mecazi anlatımlar hakkındaki Telḫîṡu’l-beyân ve el-Mecâzâtu’n-nebeviyye ...
  • Kur’an Sünnet İlişkisi: Kur’anda Risalet ve Sünnet’in Teşrii Değeri 

   Kolektif (KURAMER, 2020)
   Kuşkusuz, İslam’ın asıl ve birincil kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm Yüce Yaratan’ın kelamıdır ve 23 yıllık peygamberliği esnasında yaşanan olaylarla da iç içe olarak Hz. Peygamber’e Allah’tan vahiy olarak inmiştir. Kur’an’ı ...
  • Kur’an ve Hıristiyanlar 

   Aydın, Mahmut; Duran, Asim (KURAMER, 2019)
   Mekkî ve Medenî sûreler bağlamında evvelki ilâhî kitaplar hakkında Kur’an’da atıf yapılan pasajlardan anlaşılan şey; Mekke döneminin ilk yıllarında genel olarak Ehl-i Kitap, özelde ise Hıristiyanlar ve onların kutsal ...
  • Kur’an-ı Kerim’in İkili Anlatım Üslubu Bağlamında Tergib ve Terhib 

   Görmez, Hatice (KURAMER, 2017)
   Kur’an-ı Kerîm insanlığa beşer dilinin imkânlarıyla hitap etmiş ve kullandığı dilin anlam değiştirerek veya genişleterek insanlık ufkunda büyük bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bir hakikati bütün boyutları ile ifade etmekle ...
  • Kur’an’da Yahudiler 

   Kolektif (KURAMER, 2019)
   Kur’an’ın Ehl-i kitap olarak adlandırıldığı, kutsal kitapları Tevrat’ın Hak katından indirildiğini bildirdiği, kendilerine gönderilen çok sayıdaki peygamberin hem Müslüman olduklarını hem de Müslüman olmanın ön şartının ...
  • Kur’an’ın Batıni ve İşari Yorumu 

   Kolektif (KURAMER, 2018)
   Bâtın, Bâtınîlik, batîn ilmi, bâtınî te’vil gibi terimler ve tabirler İslam ilim ve kültür tarihinde çok köklü bir geleneğe sahiptir. Özeliikle bâtın kavramı hem Şiî gelenekteki İsmâiliyye fırkasını ve bu fırkayla özdeşleşen ...
  • Kur’an’ın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri 

   Çağrıcı, Mustafa (KURAMER, 2017)
   Kur’an-ı Kerîm, Hz. Peygamber ve ilk Müslümanların kullanımında ‘Câhiliyye’ ve ‘şirk’ kelimeleri, önceki dönemin inanç yapısıyla birlikte kaotik ahlâk kültürünü, insan ilişkilerindeki parçalanmışlık, şiddet ve yıkıcılığı ...
  • Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat) 

   Apak, Adem (KURAMER, 2017)
   İslâm öncesi Arap tarihi genel olarak Câhiliyye çağı, bu dönemin zihniyet yapısı ve hayat tarzı ise Câhiliyye kültürü olarak adlandırılır. Câhiliyye kültürü esasında Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderildiği ilk ...
  • Makasıdı Tefsir Kur’an-ı Kerim’i Amaç ve Hikmet Eksenli Anlamak 

   Kolektif (KURAMER, 2018)
   Tarihte izlenmiş ve halen de izlenmekte olan yorum türlerinden biridir. Bu anlamda elinizdeki eserin konusunun özel bir önemi var. Çünkü öteden beri Kur’an’ın ve genel olarak dinî hükümlerin temel maksadı, yani nihai anlam ...