Toplam kayıt 31, listelenen: 1-20

  • Mor Salkımlı Ev Eserinde Halk Edebiyatı Ögeleri 

   Öksüz, Fatma (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Mor Salkımlı Ev, Halide Edip Adıvar’ın çocukluk günlerinden 1918’e kadarki yaşamını içeren hatırat türünde bir eserdir. Bu eser, yazarın sanat hayatının nasıl şekillendiği hususunda bize ışık tutmaktadır. Tezimizin konusu ...
  • Reşat Nuri Güntekin'in Miskinler Tekkesi'nde Gerçekçiliğin Kuruluşu 

   Talay, Tuba (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Reşat Nuri Güntekin’in (1893-1956), 1930’lu yıllarda Anadolu’da müfettişlik yaparken yaşadığı anılarını kaleme aldığı Anadolu Notları (1936), 1946 yılında yazmış olduğu kurmaca bir roman olan Miskinler Tekkesi’ne kişi, ...
  • Bir Modern Anlatı Olarak Fahim Bey ve Biz 

   Toprak, Merve (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Bu çalışmada Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz adlı eserini tür ve üslup özellikleri açısından incelemeyi hedefledik. Fahim Bey ve Biz’i tür açısından incelediğimizde bu eserin roman olup olmadığı tartışmasının ...
  • Zâtî Divanı'nda Gül, Bülbül ve Rakîb (497-1003 Arası Gazeller) 

   Altunbaş, Alaaddin Selçuk (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Klâsik Türk şiirimizde kullanılan mazmun ve motiflerin doğru bir şekilde anlaşılması, bağlı bulundukları dönem, yazar ve toplumu anlamak açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu tezin amacı; Klâsik Türk şiirimizi daha ...
  • Prizren Türk Ağzında Dil İlişkisinin İzleri (Prizren Türk Ağzında Yüklemin Yeri) 

   Neziri, Besir (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Kosova Cumhuriyeti’nin en önemli merkezlerinden biri olan Prizren, tarihî ve kültürel bir şehirdir. Prizren, kendi içerisinde Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar, az sayıda Sırplar ve diğer ulusları barındırmaktadır. Her milletin ...
  • Zâtî Divanı'nda Gül, Bülbül ve Rakîb (1-496 Arası Gazeller) 

   Ercik, Okan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı, XVI. asır şairlerinden olan Zâtî’nin (öl. 1546) 1 – 496 arası gazellerinde “gül”, “bülbül” ve “rakîb” motiflerinin kullanıldığı beyitlerin tespiti ve bu motiflerin kullanılış biçimlerinin incelenmesidir. ...
  • Çağrı Dergisi Folklor ve Halk Edebiyatı Bibliyografyası 

   Durak, İbrahim Bilal (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Türk yayın dünyasındaki en uzun soluklu dergilerden olan Çağrı fikir, kültür, sanat ve folklora dair pek çok yazıya ev sahipliği yapmıştır. Çağrı üzerine pek az çalışma yapıldığı, tez boyutunda ele alınmadığı tespit edilmiş ...
  • Türk Halk Türkülerinde Su Motifi 

   Turan, Özlem (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Bu çalışma, Türk halk türkülerinde “su” motifi ile ilgilidir. Su, dört ana unsurdan biri ve en önemlisidir. Bundan dolayı insan hayatının hemen her devresinde çeşitli yönleriyle karşımıza çıkmaktadır. Halk türküleri de ...
  • Halk Türkülerinde Mendil 

   Kan, Nagihan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Bu çalışmada, eskiden kültürümüzde önemli bir yeri ve işlevi olan mendillerin, türkülerdeki yeri incelenmiştir. Bu maksatla girişte türkü ve mendil kavramları açıklamıştır. “Birinci Bölüm”de içinde mendil geçtiği tespit ...
  • Zâtî Divanı'nda "Bülbül, Gül ve Rakîb" (1003-1825 Numaralı Gazeller) 

   Yakıcı, Yusuf (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Klasik Türk şiiri; mazmun, motif, imaj ve sembollerin sıklıkla kullanıldığı çok zengin kaynaklardan beslenen bir şiir dünyasıdır. Klasik Türk şiirinin tam olarak anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için bu şiiri ...
  • Kutadgu Bilig'de Edatlar 

   Bursa, Melike (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Yûsuf Has Hâcib‟in Kutadgu Bilig adlı eserinde bulunan edatların incelendiği bu çalışmada ilk olarak eserin yazıldığı dönemde konuşulan Karahanlı Türkçesi hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında Yûsuf Has Hȃcib ve Kutadgu ...
  • Emîr Sultan'ın Tarihî-Menkıbevî Şahsiyeti, Menâkıbnameleri ve İbrahim Oğlu Zeyneddin el-Hac Kâsım'ın Telif Ettiği Emîr Sultan MenâkıbnamesininTranskripsiyonu 

   Güler, Ömer Said (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Menâkıbnâmeler Türk kültür tarihi için en çok ehemmiyet arz eden edebî türlerdendir. Gerek medeniyetin gelişim sürecini gözler önüne sermesi, gerekse halk muhayyilesini yansıtması bakımından menâkıbnâmeler; rivayet edilen ...
  • Bir Yiyecek Olarak Ekmek ve Ekmekle İlgili Atasözleri ve Deyimler 

   Sarı, Sümeyya (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Ekmek, yeryüzünde en çok tüketilen gıdalardan biridir. İnsanların hayatında önemli bir konuma sahip olan bu besin zamanla günlük dilde ve özellikle atasözü, deyim gibi günlük hayatta çok sık kullanılan ifadelerde de yerini ...
  • Vüs'at O. Bener'in Öykülerinde İç Monolog ve Bilinç Akışı Tekniklerinin Kullanımı 

   Sevindik, Zehra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Bu tezde Vüs’at O. Bener’in Dost Yaşamasız adlı öykü kitabındaki bilinç akışı ve iç monolog tekniklerinin kullanımları ve işlevleri tespit edilmiştir. Bu teknikler Dorrit Cohn’un Şeffaf Zihinler: Kurmaca Eserlerde Bilincin ...
  • 16. Yüzyıl Şairlerinden Fuzûlî, Taşlıcalı Yahyâ, Hayâli ve Figânî'de "Rakîb" Kavramının Kullanımı 

   Topal, Kübra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Âşık ile maşuk arasına giren ya da kavuşmalarına engel olan rakib, günümüz ilişkilerinin anlatıldığı eserlerde önemli bir yer tuttuğu gibi divan şiirinin de önemli unsurlarından birisi olmuştur. Âşık ile maşuk arasına ...
  • Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler Romanında Fantastik ve Suç 

   Şahin, Ayşe Sibel (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2014)
   Bu çalışma Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler adlı romanını “fantastik” kavramı bağlamında incelemeyi hedefliyor. Tezde, bir edebî tür olarak fantastiğin tercih edilme nedenini inceledik ve bu türün eserin konusuyla uyumlu ...
  • Hacı Faik Bey'in Faikü'l-Asar İsimli Güfte Mecmuasının İncelenmesi ve Transkripsiyonu 

   Uygun, Kübra Zeynep (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
   Bu çalışmada XIX. asırda yaşamış olan Hacı Fâik Bey’in Fâikü’l-Âsâr isimli güfte mecmuası incelenmiştir. Mecmua 1298 (1881) yılında İstanbul’da basılmıştır. Mecmuada 362 adet şarkı mevcuttur. En çok şarkısı bulunan ...
  • Ömer Seyfettin Hikayelerinde Meslekler, Rütbeler ve Ünvanlar 

   Aksu, Zeynep (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
   Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in bütün hikayelerinde meslekler, rütbeler ve unvanlar teşhis edilmiştir. Geçmişten günümüze hikayeleri asla eskimeyen, her nesle hitap eden, Türk Edebiyatının en önemli hikaye yazarlarından ...
  • Rüya - Yazı İlişkisi: Asiye Hatun'un Rüya Mektupları Örneği 

   Bekmez, Beyzanur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
   Bu çalışmanın amacı rüya ve yazı olgularının “rüya mektubu” diye adlandırılan bir mektup türünde neden, ne şekilde ve hangi amaçla bir araya gelmiş olduklarını araştırmaktır. Rüya ve yazının bilişsel süreçlerinin araştırılması ...
  • Cemal Süleyman'ın Hikayelerinde Kadın 

   Çelebi, Büşra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
   Türk Edebiyatı tarihi içerisinde Fecr-i Âti edebî topluluğu bünyesinde yazdığı hikâye ve roman türündeki eserleriyle tanınan Cemil Süleyman Alyanakoğlu sosyal hayatta kadının konumuna ilişkin önyargılar karşısındaki ...