Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöksal, Asım Cüneyd
dc.contributor.authorYılmaz, Meryem
dc.date.accessioned2020-08-24T10:22:05Z
dc.date.available2020-08-24T10:22:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2634
dc.description.abstractOn yedinci yüzyılda yaşamış bir Osmanlı fakihi olan Nişancızâde, Şeyh Bedreddin'in muamelat ve yargılama hukukuna dair olan ve gayr-i resmi bir kanun olarak uzun yıllar mahkemelerde kullanılan eseri Câmi'u'l Fusûleyn'i ıslah etme amacıyla Nûru'l-'Ayn fi Islâhi Câmi'u'l Fusûleyn'i kaleme almıştır. Bu tez, Nûru'l-'Ayn ile Câmi'u'l Fusûleyn'in 7-11. fasıllarının mukayesesi ile ilk eserin zikredilen fasıllarının tahlilini içermektedir. Yapılan mukayese ve tahlil, esas itibarıyla Nişancızâde'nin tasarruflarının tespitine yöneliktir. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde fasılların muhtevası hakkında bilgi verilmiş, iki eser arasındaki üslup ve telif tarzından kaynaklanan farklılıklar ele alınmıştır. Ayrıca Nişancızâde'nin tercih ve tenkitleri ile Nûru'l-'Ayn'a eklediği ya da dahil etmediği mesele ve görüşlere yer verilmiştir. İkinci bölümde müellif hatlı iki yazma nüsha esas alınarak bu fasıllar tahkik edilmiştir.en_US
dc.description.abstractNişancızâde, an Ottoman faqih who lived in the seventeenth century wrote a book named Nûru'l-'Ayn fi Islâhi Câmi'u'l Fusûleyn in order to improve the book of Şeyh Bedreddin which is related to legal transactions and administrative jurisdiction and had been used as an informal law for many years in courts. This thesis includes the comparison and analysis of chapters seven to eleventh of Nûru'l-ʻAyn and Câmiʻu'l-Fusûleyn. The comparison and analysis are mainly aimed at determining the executions of Nişancızâde. Our study consists of two chapters. In the first chapter, information is given about the content of the chapters and the differences between the two books stemming from writing style are explained. In addition, the preferences and criticisms of Nişancızâde and the issues and opinions that he added or raised in his book were included. In the second chapter, has been edited critique of these chapters of Nûru'l-ʻAyn based on two copies of the author.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.titleNişancızâde'nin Nûru'l-'ayn Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili (7-11. Fasıllar)en_US
dc.title.alternativeEdition-critique and analysis of Nişancizâde's book named nûru'l-'ayn (7-11. chapters)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Programıen_US
dc.institutionauthorYılmaz, Meryemen_US
dc.identifier.endpage216en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record