Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDönmez, İbrahim Kafi
dc.contributor.authorAygümüş, Resul
dc.date.accessioned2020-08-24T11:11:02Z
dc.date.available2020-08-24T11:11:02Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2644
dc.description.abstractŞeyh Bedreddin (ö. 823/1420), Mecdüddîn el-Üsrûşenî'nin (ö. 637/1240) el-Fusûl'ü ile Zeynüddîn el-Mergînânî'nin (ö. 670/1271) Fusûlü'l-ihkâm fî usûli'l-ahkâm adlı eserini bir araya getirdiği, Osmanlı'da uzun seneler kadılar için müracaat kaynağı olan Câmi'u'l-Fusûleyn isimli bir eser yazmıştır. Şeyh Bedreddin bu eserinde Hanefi mezhebinin temel metinlerinde yer alan bazı meselelerde âlimlere itiraz ve eleştirilerde bulunmuş, sonraki devirlerde müellifin bu itiraz ve eleştirilerine cevap olmak üzere eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerden birisi de Nişancızâde Mehmed'in (ö. 1031/1621) Nûru'l-'Ayn fî Islâhi Câmi'u'l-Fusûleyn adlı eseridir. Bu çalışmada anılan eserin elfâz-ı küfür konusuna tahsis edilmiş olan 40. faslının tahkik ve tahlili gerçekleştirilmiş ve bu çerçeve ile sınırlı olmak üzere Nişancızâde'nin Câmi'u'l-Fusûleyn'e katkısı ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmamız üç bölümden oluşmakta olup; ilk bölümde Nûru'l-'Ayn fî Islâhi Câmi'u'l-Fusûleyn'e kadar Hanefi mezhebi metinlerinde elfâz-ı küfür konusunun nasıl ele alındığına ve Osmanlı döneminde kaleme alınan başlıca risalelere genel bir bakış yapılmış, ikinci bölüm Nûru'l-'Ayn'ın 40. faslının incelenmesine ve Câmi'u'l-Fusûleyn'in 38. faslı ile karşılaştırmasına ayrılmış, son bölümde ise Nûru'l-'Ayn'ın 40. faslı iki farklı müellif nüshasına dayanılarak tahkik edilmiştir.en_US
dc.description.abstractSheikh Badreddin wrote a book titled Jâmi' al-Fusûlayn which had been used for a long time in the Ottoman Empire as a handbook for judges. In this book, he combined Majd al-Dîn al-Usrusheni's (632/1235) al-Fusûl and Zayn al-Dîn al-Margīnânî's (670/1271) Fusûl al-Ihkâm fi Usûl al-Ahkâm. Sheikh Badreddin objected to some issues involved in the leading texts of Hanafi school in the study. In subsequent periods, some scholars wrote books in order to response to his objections and criticisms. One of these books is Nûr al-Ayn fî Islâh Jâmi' al-Fusûlayn by Nisancizade Mehmet. Our study consists of three chapters; the first chapter ise devoted to how Hanafî scholars dealt with the issue of alfâz al-kufr until Nûr al-Ayn fî Islâh Jâmi' al-Fusûlayn and analysis of the works written about this issue in the Ottoman Empire. The second chapter is dedicated to examination of the 40th part of Nûr al-Ayn fî Islâh Jâmi' al-Fusûlayn and 38th part of Jâmi' al-Fusûlayn and its 40th part are compared. In the last chapter, the 40th part of Nûr al-Ayn fî Islâh Jâmi' al-Fusûlayn is critically edited based on two copies by Nisancizade Mehmet.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.titleNişancızâde'nin Nûru'l-'Ayn Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili (40. fasıl)en_US
dc.title.alternativeThe edition-critique and examination of Nişancizâde's work entitled Nur al-'ayn (Chapter 40)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Programıen_US
dc.institutionauthorAygümüş, Resulen_US
dc.identifier.endpage180en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record