Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBoyadık, Mehmet Taha
dc.contributor.authorAytep, Ahmet
dc.date.accessioned2020-08-24T12:10:39Z
dc.date.available2020-08-24T12:10:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2657
dc.description.abstractKur'an'ın i'cazını açıklamak üzere geliştirilen nazım nazariyesi, en verimli uygulamasını tefsir literatüründe bulmuş ve kendisinden sonraki dil, belagat ve tefsir çalışmalarına yön vermiştir. Bu tezde, nazariyenin seyri açısından önemli bir noktada duran Fahreddin er-Razi'nin (ö. 606/1210) nazım anlayışı, onun tefsir, i'caz ve belagat alanındaki düşünceleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Nazım kavramının Razi'den önceki seyrinin incelendiği birinci bölümde, kavramın bir nazariye ölçeğinde ilk defa Abdülkahir el-Cürcani (ö. 471/1078) tarafından ele alındığı, Cürcani ile Razi arasındaki süreçte nazariyenin belagat ve i'caz literatüründe ciddi bir karşılık bulmadığı, onu ilk defa Razi'nin farklı alanlarda yazdığı eserlerde hem nazari hem uygulama düzeyinde yeniden gündeme getirdiği gösterilmektedir. Tezin ana kısmını oluşturan ikinci bölümde ise Razi'nin nazım kavramını söz konusu ettiği üç eseri tarihsel sırasıyla incelenmektedir. Bu minvalde, Nihayetü'l-icaz'da Cürcani'nin nazım anlayışına yönelik önemli müdahaleler, Nihayetü'l-ukul'de kavramın yeniden tanımlanması, Mefatihü'l-gayb'da ise çok anlamlı olarak kullanılması ortaya konulmaktadır. Çalışmada, Cürcani tarafından Kur'an'ın her bir suresindeki i'cazı açıklamak üzere ortaya konan nazım nazariyesinin, Razi tarafından temel meseleleri ve kavramsal vurguları bir yana konularak araçsal şekilde üstlenildiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe theory of nazm which was established by Abd al-Qahir al-Jurjani (d. 471/1078) to explain the phenomenon of the Qur'anic miracle has found its most fruitful application in the tafsir literature and has directed the subsequent language, balagha and tafsir studies. In this thesis, Fakhr al-Din al-Razi's (d. 606/1210) understanding of nazm, who stands at an important point in the course of the theory, is studied within the scope of his thoughts in tafsir, i'jaz and balagha fields. In the first part, the historical background of the concept of nazm exhibited in different scientific traditions. Here showed that the concept of nazm was first dealt with in a theoretical scale by al-Jurjani, and has not found a serious response in the i'jaz and balagha literature in the period between al-Jurjani and al-Razi, and brought on the agenda both in theoretical and practical level by al-Razi first time after al-Jurjani. In the main part of the thesis, the concept of nazm examined respectively in historical order throughout al-Razi's three related works; Nihayat al-ijaz, Nihayat al-'uqul and Mafatih al-ghayb. In the study reached the conclusion that the theory of nazm has been taken over by al-Razi instrumentally, neglecting its main issues and conceptual emphases.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.titleFahreddin er-Râzî'nin i'câz ve Tefsir Anlayışında Nazımen_US
dc.title.alternativeThe concept of nazm in fakhr al-dîn al-Râzî's understanding of i'jâz and tafsîren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Programıen_US
dc.institutionauthorAytep, Ahmeten_US
dc.identifier.endpage127en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record