Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 22, listelenen: 1-20

  • Kur’an Kıssalarının Mahiyeti 

   Öztürk, Mustafa (KURAMER, 2016)
   ur’an’daki kıssalar insanoğlunun her çağda karşılaştığı olaylar ve olgularla ilgili çarpıcı anekdotlar içerir. Geçmiş peygamberler ve toplumlarla ilgili kıssalar ilk bakışta mazinin derinliklerine dair anlatımlar gibi ...
  • Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi 

   Gözeler, Esra (KURAMER, 2016)
   Bu çalışma Kur’an’ın kendine has özelliklerini dikkate alan bir eserdir. Bugün elimizde mushaf hâlinde tuttuğumuz, sayfalarını çevirip ayetlerini okuduğumuz Kur’an, Rasûlullah’a (sav) Cebrail (as) tarafından yaklaşık çeyrek ...
  • Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler 

   Arslantaş, Nuh (KURAMER, 2016)
   Yahudiler, Müslümanların tarih boyunca irtibatlı oldukları dinî gruplar içerisinde ilâhî bir dine mensup olmaları, Kur’an’da kendilerinden çokça bahsedilmesi, Hz. Muhammed’in Medine’de en fazla ilişki içerisinde bulunduğu ...
  • Kur’an-ı Kerim’in İkili Anlatım Üslubu Bağlamında Tergib ve Terhib 

   Görmez, Hatice (KURAMER, 2017)
   Kur’an-ı Kerîm insanlığa beşer dilinin imkânlarıyla hitap etmiş ve kullandığı dilin anlam değiştirerek veya genişleterek insanlık ufkunda büyük bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bir hakikati bütün boyutları ile ifade etmekle ...
  • İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme 

   Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2017)
   Bugün İslam Coğrafyasında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve hayata aktardığımız ‘ Müslümanlık tarzı’ ile İslam dininin yüce değerleri arasındaki makasın hayli açıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu duruma şüphesiz bir çok ...
  • Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’e Göre Hz. İsa 

   Akdemir, Salih (KURAMER, 2017)
   Bir araştırmanın ilmî değeri, konunun ana kaynaklarına inilmesine ve bu kaynakların önyargılardan uzak kalarak objektif usulle incelenmesine bağlıdır. Eser, merhum Prof. Dr. Salih Akdemir’in bu metotla hazırladığı “Hıristiyan ...
  • Kur’an’ın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri 

   Çağrıcı, Mustafa (KURAMER, 2017)
   Kur’an-ı Kerîm, Hz. Peygamber ve ilk Müslümanların kullanımında ‘Câhiliyye’ ve ‘şirk’ kelimeleri, önceki dönemin inanç yapısıyla birlikte kaotik ahlâk kültürünü, insan ilişkilerindeki parçalanmışlık, şiddet ve yıkıcılığı ...
  • İslâm Öncesi Güney Ve Kuzey Arabistan 

   Kelpetin, Mahmut (KURAMER, 2017)
   Tarihin ihmali ya da karanlıkta bırakılması, toplumların geçmişlerine ait izlerinin silinmesinin yanında, geleceklerini de belirsizliğe sürükler. Toplumları, yaşadıkları coğrafyanın tarihindeki din, ırk, kültür ve ...
  • Kur'an ve Yaratılış 

   Öztürk, Mustafa (KURAMER, 2017)
   Kur’an’da yaratılış meselesinin sistematik biçimde ele alınıp incelendiği bu çalışmada temel amaç, ilgili âyetlerin ilk hitap çevresinde ifade ettiği anlamları açıklığa kavuşturmak olmuştur. Vahyin nüzulünün boşlukta değil, ...
  • Kur'an'a Dilbilimsel Yaklaşımlar 

   Akdemir, Salih (KURAMER, 2017)
   Kur’ân-ı Kerîm, kıyamete dek yol gösterici vasfını sürdürecek olan, son ilâhî kitaptır. Bu bakımdan, onun doğru anlaşılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Ancak onu doğru olarak anlama sorunu geçmişte olduğu gibi bugün ...
  • İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Kur’an Anlayışı 

   Tok, Fatih (KURAMER, 2017)
   Ebû Hanîfe, İslâm düşüncesinin teşekkül devrinde yaşayan ve ortaya koyduğu fikirlerle de o dönemin düşünce hayatına yön veren önemli bir şahsiyettir. Bu yüzden onunla ilgili yapılan her bir çalışma için, öncelikle o dönemde ...
  • Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat) 

   Apak, Adem (KURAMER, 2017)
   İslâm öncesi Arap tarihi genel olarak Câhiliyye çağı, bu dönemin zihniyet yapısı ve hayat tarzı ise Câhiliyye kültürü olarak adlandırılır. Câhiliyye kültürü esasında Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderildiği ilk ...
  • Siyer Kronolojisi 

   Apaydın, Mehmet (KURAMER, 2018)
   İslâmî ilimlerin iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’e dayanan her ilmî faaliyet âyet ve hadislerin kronolojik sırasını dikkate almak durumundadır. Ancak klasik İslâmî külliyâtta bu açıdan ciddi sorunlar bulunmakta, ...
  • Hadis Tarih ve Yorum 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme 

   Eren, Muhammet Emin (KURAMER, 2018)
   İslam tarihi boyunca ‘hadis’in daha genelde ‘rivayet’in, ilmî ve sosyo-kültürel birikimimizin teşekkülünde daima mühim bir yeri olmuştur. Bu birikim, kültürel mirâsımıza rengini ve karakterini farklı tonlarda olsa da her ...
  • İlahi Dinlerde Mucize ve Gayb Geleneği Yeniden Okumak 

   Zeyveli, Hikmet (KURAMER, 2018)
   İnsan toplulukları kendilerini ifade etmek için her devirde nevi şahsına münhasır bir dil üretmişlerdir. İlâhî hitap da bu gerçeği dikkate alarak onlara kendi ürettikleri dil ile hitap etmiştir. Bu hitap, ontolojik bakımdan ...
  • Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım 

   Apaydın, Mehmet (KURAMER, 2018)
   Klasik hadis metodolojisi ve onun hem ürünü hem de kaynağı olan hadis külliyâtı, önce in­sanın sonra da müslümanın doğru bilgiyi elde etmek için gösterdiği muhayyile sınırlarını zor­layan, her türlü takdiri hak eden bir ...
  • İslam'ı Doğru Anlıyor Muyuz? 

   Bardakoğlu, Ali (KURAMER, 2019)
   KURAMER’in varlık sebebini de teşkil eden, İslam’ın temel bilgi kaynaklarını (Kur’an ve Sünnet) doğru anlama meselesinin ve dolayısıyla "İslam'ı doğru anlıyor muyuz?" sorusunun en hayatî tarafı, soyut, teorik veya spekülatif ...
  • İslam Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat 

   Kolektif (KURAMER, 2019)
   İlgili ayetlerde bildirildiğine göre Yüce Allah, Mekkelilerden başlayarak muhatap kitlenin “akletmeleri”, yani söylenenleri iyice kavrayıp düşünmeleri, bu sayede dikkatli ve sorumlu bir hayat yaşamaları, haksızlıktan ...
  • Kur’an’da Yahudiler 

   Kolektif (KURAMER, 2019)
   Kur’an’ın Ehl-i kitap olarak adlandırıldığı, kutsal kitapları Tevrat’ın Hak katından indirildiğini bildirdiği, kendilerine gönderilen çok sayıdaki peygamberin hem Müslüman olduklarını hem de Müslüman olmanın ön şartının ...
  • Medine Sahifesi 

   Zeyveli, Hikmet (KURAMER, 2019)
   Çoğunlukla “Medine Vesikası” olarak bilinen ve özellikle XIX. yüzyılın sonlarına doğru önce Batılı bilim çevrelerinde, sonra da Müslüman araştırmacılar arasında geniş ilgi gören, çok sayıda kitap ve makaleye konu olan ...