Advanced Search

Now showing items 1-20 of 53

  • et-Tantarâniyye 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Tantarâni (ö. 485/1092) tarafından Selçuklu veziri Nizâmülmülk için yazılan methiye hakkında araştırma yapılmıştır.
  • et-Tasrîf 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Ebû Osman el-Mâzinî’nin (ö. 249/863) yazdığı, günümüze ulaşan ilk sarf kitabı.
  • et-Tasrîfü'l-Mülûkî 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   İbn Cinnî'nin (ö. 392/1002) sarf ilmine dair eser hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Südeyf b. Meymûn 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap şairi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şehâbeddin Mahmûd 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Kâtip, şair ve edip hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şertûnî, Reşîd b. Abdullah 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap dili ve edebiyatı ile Mârûnî tarihi âlimi, eğitimci hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şiir 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Şiir hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şîn 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap alfabesinin on üçüncü harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Şükrî Faysal 

   Durmuş, İsmail; el-Arnaût, Mahmûd (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap dili ve edebiyatı âlimi, araştırmacı ve yazar hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tabakat 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tağlîb 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Aralarında ilgi bulunan iki şeyden birinin lafzının diğerine tercih edilerek her iki şey için kullanılması anlamında bir terim hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Taksim 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Bedî' ilminde mânaya güzellik katan söz sanatlarından biri hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tantâvî, Muhammed Ayyâd 

   Durmuş, İsmail; Sadgrove, Philip Charles (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Mısırlı eğitimci, âlim ve seyyah hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tarsî 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Sözü aynı vezinde ve kafiyede öğelerle süslemek anlamında edebî sanat hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tazmin 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Şiirde alıntı yapma; bir kelimeyi başka bir kelimenin anlamını da içerecek biçimde kullanma mânasında dil ve edebiyat terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap alfabesinin on altıncı harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010)
   Arap alfabesinin üçüncü harfi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tecâhül-i Ârif 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   İfadeyi kuvvetlendirmek amacıyla yazarın bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi anlatması mânasında bedi sanatı terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tedbîc 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   İfadeyi süslemek için birden çok rengin sembolik anlamlarıyla kullanılması mânasında bedî' terimi hakkında araştırma yapılmıştır.
  • Tef'ile 

   Durmuş, İsmail (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011)
   Aruz vezinlerini oluşturan birimlerden her birine verilen ad hakkında araştırma yapılmıştır.