Recent Submissions

 • Temsil, Perspektif ve Algı 

  Kozan, Zeynep Dilan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bir şeye dikkati yönelterek, duyular yoluyla o şeyin bilincine varma olarak tanımlanan algı konusu ve sanatsal yönü, bu çalışmada, temsil ve perspektif genel başlıklarından yola çıkarak tümdengelim yöntemiyle ele alınacaktır. ...
 • Platon'un Devlet Görüşü 

  Tekcan, Yağmur Edanur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tezin konusu Platon’un ‘’devlet’’ isimli eseri çerçevesinde devlet görüşüdür. Platon devleti insanın diğer insanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğu tespitine dayandırır. Farklı özelliklere sahip olan insanlar ancak ...
 • Aristoteles'te İrade Kavramı 

  Aslan, Ece (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tez, insanın ahlaki eylemlerinde irade kavramının Antik Yunan düşünürleri tarafından hangi anlamlar içerdiğini, insan iradesinin nelere karşılık geldiğini incelemeyi amaçlamaktadır. İnsan, varoluşunda birçok özelliği ...
 • Geleneksel Siyaset İle Modern Siyasetin Temel Ayrışma Noktası Olarak "Kamusal Alan" Kavramsallaştırması: Hannah Arendt Örneği 

  Çetin, Mahmud Esad (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Belirli başlı pek çok çevrelerde kamusal ve özel‖ Şeklinde yapılan bir ayrıştırma bulunmaktadır. Bu ayrıştırma, bütün felsefî analizlerden önce, temelde sosyal anlamda bir kategorizasyonu amaçlamak adına kiĢilerin bireysel ...
 • Elmalılı Hamdi Yazır'da ve Richard Swinburne'de Mucize 

  Temür, İlknur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu çalışmamızda düşünce tarihinin tartışmalı konularından birisi olan mucize konusunu ele aldık. Konuyu İslam ve Batı düşüncesinde mucize konusuna nasıl yaklaştığını görmek için ikisi de 20. Yüzyılda yaşamış iki önemli ...
 • Aristoteles'te Mutluluk, Erdem ve Entelekheia İlişkisi 

  Kılıç, Esra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu çalışmada Aristoteles’in mutluluk ve erdem etiğini başlangıç noktası alarak, mutluluğun bir tür entelekheia olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktır. İnceleme esnasında karakter erdemleri ve düşünce erdemlerinden bahsederek ...
 • Kant Estetiği ve Beğeni Yargılarının "A PRIORI" Yapısı Tartışması 

  Ceyhan, Berre (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tezimizde Immanuel Kant’ın estetik anlayışı baz alınarak beğeni yargılarının ilk defa empirik olarak değil de a priori bir şekilde incelemeye alınmasının süreçleri incelenmiştir. Bu incelemeyi de Kant’ın estetik ...
 • Kant'ın Ahlakında Saygı Duygusu 

  Turan, Zeynep (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tezin amacı Kant’ın ahlak kuramında saygı kavramının önemini ele almaktır. Bu tez iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm ikiye ayrılır; ilk olarak Kant’ın ahlak anlayışı ele alınmıştır. Burada öncelikle ahlak kavramına ...
 • Geometride Tanımlar ve Frege-Hilbert Tartışması 

  Sönmez, Mert Muhammed (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Immanuel Kant’ın matematik önermelerin sentetik apriori olduğu yönündeki kanaati matematiğin alanları olarak işaret edebileceğimi aritmetik ve geometri özelinde, Kant’ı takip eden dönemde ciddi eleştirilerle karşılaşmıştır. ...
 • Alain Badiou'da Sinema ve Felsefe 

  Ay, Mesude (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Alain Badiou’nun varlık anlayışı Cantor’un küme kuramından etkilenerek varlığın sonsuz çokluğa dayandığını iddia eder. Bu çokluk adlandırılmamış boşluğun hadise olma imkanında gizlidir. Bu çalışmamızda Badiou’nun hakikat ...
 • Klasik Dönem İslam Düşüncesinde Astronomi ve Astroloji 

  Yağmur, Öykü Şule (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tezimizde klasik İslam düşüncesine, Yunan felsefesiyle olan irtibatına, klasik İslam düşüncesinde astronomi ve astroloji alanlarının oluşumu, gelişimi, bu alanlar içerisinde gerçekleşen düşünce üretimi ve astronomi- ...
 • Graham Priet'in Paradoks Anlayışı ve Dialetik Mantık 

  Sevim, Saliha Zişan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Felsefe tarihi boyunca paradokslar düşünceye konu olmuştur. Ortodoks bir refleks olarak yok edilmeye çalışılmışlardır. Tam ve bütünlüklü bir akıl yürütme, bilim yapabilme, varlığı anlayabilme adına üretilen mantıklar, ...
 • Nurettin Topçu'nun Felsefeye Yüklediği Mana ve Felsefe-Fiil İlişkisi 

  Okçuoğlu, Zana (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  Bu çalışmada çağdaş Türk düşüncesinin önemli düşünürlerinden Nurettin Topçu’nun felsefesini çözümlemek amaçlanmıştır. Bu çözümlemeyle Topçu’nun felsefesindeki belirleyici unsurlar ve felsefesinin gayesinin gösterilmesi ...
 • Hegel ve Nurettin Topçu'da Devlet Mefhumu: Bir Mukayese Denemesi 

  Jalilzada, Khayyam (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  Bu çalışma, Hegel’in ve Nurettin Topçu’nun devlet mefhumunu mevzu edinmektedir. Hukuk Felsefesinin Prensipleri ve İradenin Davası-Devlet ve Demokrasi isimli eserler temel alınarak ilk iki bölümde Hegel ve Nurettin Topçu’nun ...
 • Platon'un Devlet Diyaloğunda Doğruluk-Hak Bağıntısı: Sokrates-Thrasymakhos Tartışması ve Bu Tartışmanın Modern Hukuk Felsefesindeki Yansımaları 

  Ekmen, Mete Ceyhun (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  Bu tezde doğruluktan hak meselesine, adalete geçiş sürecinde Platon’un ifade ettiği doğruluk anlayışının Thrasymakhos’un eleştirilerine yeterli bir cevap niteliği taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Devlet diyaloğunda ...
 • Saul Kripke'nin Felsefi Soruşturmalar Yorumunun Eleştirisi 

  Gülter, Faruk (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  Saul Kripke'nin kurallar ve özel dile ilişkin Felsefi Soruşturmalar'a atfettiği şüpheci paradoks ve çözümü; Adlandırma ve Zorunluluk'ta küme-teorisi eleştirisi için kullandığı döngüsellik eleği ile ortak bir tekbenciliği ...
 • Edmund Husserl'de Başkalık Sorunu 

  Özyurt, Tuba (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  Bu araştırma, Husserl’in başkasının ben’i kavramını konu edinmektedir. Araştırmamızda Nermi Uygur’un Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i Sorunu isimli eseri temel kaynak olarak ele alınmıştır. İlk iki bölümde transandantal ...
 • Mantığı Merkeze Alan Dil Felsefesinden Gündelik Dil Felsefesine Giden Yol, Karşılaşılan Problemler ve Getirilen Eleştiriler Üzerine 

  Görünmek, Elif (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  20. yy. dil felsefesinin felsefenin merkezine yerleştiği yüzyıl olmuştur. Bu yüzyılda Frege, Russell ve Wittgenstein gibi düşünürlerin etkisiyle dilin ele alınışında mantığı merkeze alan analitik(çözümleyici) felsefe ...
 • Nietzsche'nin Nihilizm Eleştirisi 

  Şeref, Salih (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  Bu çalışma, alışılmışın dışında bir filozof olan Friedrich Nietzsche'nin eleştirel felsefesini incelemektedir. Onun eleştirel felsefesi, insanın özünde bulunan tepkiselliğe doğru temayülünün yol açtığı çöküşün eleştirisi ...
 • Platon ve Kant'ta "Zaman" 

  Shala, Adnan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  Zaman konu olarak gerek sistematik gerek sistematik olmayan düşünme tarzlarında merkezi bir konumda durmaktadır. Parmenides’le başlayan varlık konularının aklın sınırları içerisinde konuşulması Platon’la beraber daha ...

View more