Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Ahmet Hamdi Tanpınar'da Türk Düşünce Kavramı 

  Görgün, Tahsin (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2021)
  Düşünce tarihi içerisinde mühim bir yere sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın, yaşadığı dönem dikkate alınarak, eserleri ile aktarmak istediği felsefi değerlerin kıymetinin yadsınmaması gerekir. Türk düşüncesi kendi tarihi ...
 • İbn Sina'da Varlık-Mahiyet Ayrımının Zorunlu Varlık İle İlişkisi 

  Akyol, Zeynep (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2021)
  Bu tezde varlık ve mahiyet kavramlarının ne anlama geldiğini ortaya koymaya çalışılarak, bu kavramların Aristoteles ve Farabi’de nasıl yer aldığına değinilmiş, daha sonra bu kavramların İbn Sina felsefesindeki yeri ortaya ...
 • Adorno'da Müzik ve Felsefe İlişkisi Sorunu 

  Bakış, Hüma (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2021)
  Adorno’nun estetik düşüncesi hem çağdaş felsefe hem de genel anlamda felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir. Felsefi düşüncesinin merkezinde eleştirel bir tavır benimseyen Adorno, estetik düşüncesinde de bu eleştirel ...
 • İngiliz Felsefesinde Bir Anlam Tartışması: Kasıt Mı Uzlaşım Mı? 

  Çelik, İbrahim (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2021)
  Bu çalışma söz edimleri kuramı içerisinde savunulan iki pozisyon olan ‘Uzlaşımcılık’ ve ‘Maksatçılık’ arasındaki tartışmayı incelemektedir. İlk bölümde J.L. Austin tarafından savunulan uzlaşım fikri anlatılacaktır. İkinci ...
 • Hannah Arendt'te Felsefe-Politika İlişkisi 

  Yağız, Yağızhan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2021)
  Hannah Arendt’in kendine filozof sıfatını yakıştırmamasının ve kendini siyaset kuramcı olarak anmasının arkasında belirgin ve bilinçli bir gaye vardır. Arendt’in yaşadığı dönemin, özellikle siyasi ve askeri açıdan, dünya ...
 • Kuantum Fiziği Bağlamında Realizm-Antirealizm Tartışmaları 

  Eğribaş, Dilhan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2021)
  İnsanlar, İlk Çağlardan bugüne doğayı tanımaya ve tanımlamaya çalışarak evrendeki varlıklarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda da gerçeğin bilgisine ulaşabilmek için gözlenebilir nesneler ya da kavramlar ve ...
 • Bacon'ın İdoller Eleştirisinin Bachelard Üzerinden Değerlendirilmesi 

  Deniz, Rumeysa (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2021)
  Bilimin gelişmesi ve yararlılığı açısından onun önüne çıkan ve çıkabilecek tüm engelleri görmek ve daha sonra onları himaye etmek isteriz. Bilimsel bilginin hakikatine güvenen ve yönteminden dolayı döneminin önemli ...
 • Temsil, Perspektif ve Algı 

  Kozan, Zeynep Dilan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bir şeye dikkati yönelterek, duyular yoluyla o şeyin bilincine varma olarak tanımlanan algı konusu ve sanatsal yönü, bu çalışmada, temsil ve perspektif genel başlıklarından yola çıkarak tümdengelim yöntemiyle ele alınacaktır. ...
 • Platon'un Devlet Görüşü 

  Tekcan, Yağmur Edanur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tezin konusu Platon’un ‘’devlet’’ isimli eseri çerçevesinde devlet görüşüdür. Platon devleti insanın diğer insanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğu tespitine dayandırır. Farklı özelliklere sahip olan insanlar ancak ...
 • Aristoteles'te İrade Kavramı 

  Aslan, Ece (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tez, insanın ahlaki eylemlerinde irade kavramının Antik Yunan düşünürleri tarafından hangi anlamlar içerdiğini, insan iradesinin nelere karşılık geldiğini incelemeyi amaçlamaktadır. İnsan, varoluşunda birçok özelliği ...
 • Geleneksel Siyaset İle Modern Siyasetin Temel Ayrışma Noktası Olarak "Kamusal Alan" Kavramsallaştırması: Hannah Arendt Örneği 

  Çetin, Mahmud Esad (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Belirli başlı pek çok çevrelerde kamusal ve özel‖ Şeklinde yapılan bir ayrıştırma bulunmaktadır. Bu ayrıştırma, bütün felsefî analizlerden önce, temelde sosyal anlamda bir kategorizasyonu amaçlamak adına kiĢilerin bireysel ...
 • Elmalılı Hamdi Yazır'da ve Richard Swinburne'de Mucize 

  Temür, İlknur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu çalışmamızda düşünce tarihinin tartışmalı konularından birisi olan mucize konusunu ele aldık. Konuyu İslam ve Batı düşüncesinde mucize konusuna nasıl yaklaştığını görmek için ikisi de 20. Yüzyılda yaşamış iki önemli ...
 • Aristoteles'te Mutluluk, Erdem ve Entelekheia İlişkisi 

  Kılıç, Esra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu çalışmada Aristoteles’in mutluluk ve erdem etiğini başlangıç noktası alarak, mutluluğun bir tür entelekheia olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktır. İnceleme esnasında karakter erdemleri ve düşünce erdemlerinden bahsederek ...
 • Kant Estetiği ve Beğeni Yargılarının "A PRIORI" Yapısı Tartışması 

  Ceyhan, Berre (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tezimizde Immanuel Kant’ın estetik anlayışı baz alınarak beğeni yargılarının ilk defa empirik olarak değil de a priori bir şekilde incelemeye alınmasının süreçleri incelenmiştir. Bu incelemeyi de Kant’ın estetik ...
 • Kant'ın Ahlakında Saygı Duygusu 

  Turan, Zeynep (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tezin amacı Kant’ın ahlak kuramında saygı kavramının önemini ele almaktır. Bu tez iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm ikiye ayrılır; ilk olarak Kant’ın ahlak anlayışı ele alınmıştır. Burada öncelikle ahlak kavramına ...
 • Geometride Tanımlar ve Frege-Hilbert Tartışması 

  Sönmez, Mert Muhammed (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Immanuel Kant’ın matematik önermelerin sentetik apriori olduğu yönündeki kanaati matematiğin alanları olarak işaret edebileceğimi aritmetik ve geometri özelinde, Kant’ı takip eden dönemde ciddi eleştirilerle karşılaşmıştır. ...
 • Alain Badiou'da Sinema ve Felsefe 

  Ay, Mesude (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Alain Badiou’nun varlık anlayışı Cantor’un küme kuramından etkilenerek varlığın sonsuz çokluğa dayandığını iddia eder. Bu çokluk adlandırılmamış boşluğun hadise olma imkanında gizlidir. Bu çalışmamızda Badiou’nun hakikat ...
 • Klasik Dönem İslam Düşüncesinde Astronomi ve Astroloji 

  Yağmur, Öykü Şule (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Bu tezimizde klasik İslam düşüncesine, Yunan felsefesiyle olan irtibatına, klasik İslam düşüncesinde astronomi ve astroloji alanlarının oluşumu, gelişimi, bu alanlar içerisinde gerçekleşen düşünce üretimi ve astronomi- ...
 • Graham Priet'in Paradoks Anlayışı ve Dialetik Mantık 

  Sevim, Saliha Zişan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2020)
  Felsefe tarihi boyunca paradokslar düşünceye konu olmuştur. Ortodoks bir refleks olarak yok edilmeye çalışılmışlardır. Tam ve bütünlüklü bir akıl yürütme, bilim yapabilme, varlığı anlayabilme adına üretilen mantıklar, ...
 • Nurettin Topçu'nun Felsefeye Yüklediği Mana ve Felsefe-Fiil İlişkisi 

  Okçuoğlu, Zana (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2014)
  Bu çalışmada çağdaş Türk düşüncesinin önemli düşünürlerinden Nurettin Topçu’nun felsefesini çözümlemek amaçlanmıştır. Bu çözümlemeyle Topçu’nun felsefesindeki belirleyici unsurlar ve felsefesinin gayesinin gösterilmesi ...

View more