Now showing items 1-20 of 41

  • Haliç Zinciri Üzerine Bir Değerlendirme: Kuşatma Sırasında Liman Girişi Nasıl Kapatıldı? 

   Genç, Uğur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Tarih boyunca çok sayıda kuşatma ve istilâ yaşamış olan Konstantinopolis şehri, 1453 yılında Osmanlı Devleti’nin 29 Mayıs günü gerçekleştirdiği son taarruzu ile ele geçirilmiş ve bu tarihten itibaren Türk hâkimiyeti altına ...
  • Ortaköy Camii'nin İnşa Sürecinde Gayri Müslim Yönetici, Usta ve Tüccarların Rolü 

   Deniz, Şerafettin (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Bugün daha çok “Ortaköy” ya da Büyük Mecidiye” olarak adlandırılan cami Ortaköy İskele Meydanı’nın kuzey ucunda yer almaktadır. Daha önce burası “Mehmed Kethüda” adıyla zikredilmekteydi1. Mehmed Kethüda Lale Devri’nin ünlü ...
  • Nedim ve Nabi'de İstanbul Türkçesi 

   Öztürk, Zehra (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   İstanbul Türkçesi deyince aklımıza şunlar geliyor: 1. İstanbul ahalisinin konuşma dili, 2. Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kullanılan edebî dil, 3. Resmî dil (devletin yazışma dili). İstanbul Türkçesi, Fatih Sultan Mehmet’in ...
  • 19. Yüzyıl Seyahat Rehberlerinde İstanbul 

   İnal, Onur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   İnsanoğlunun bir yerden başka bir yere gitmesi binlerce yıllık bir olgudur. Tarihin başlangıcının geleneksel anlamda yazının bulunduğu M.Ö. 3200 yılında başladığını var sayarsak, insanoğlunun tarih boyunca sürekli mekân ...
  • Osmanlı İstanbulu'nun Müziği 

   Çetinkaya, Yalçın (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Osmanlı İstanbulu, kendi müziğini üretebilmiş dünyanın nâdir şehirlerden birisidir. Dünyada İstanbul gibi kendi müziğini üretebilmiş şehirler var… Paris gibi… Viyana gibi… New York gibi… İstanbul’u, Türkler’in İstanbul’u ...
  • Çizginin Dışındakiler: Osmanlı İstanbulu'nun Aykırı Bekârları ve Bekâr Girer "Melek Girmez" Odaları 

   Gezer, Onur (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Üyelerinin yaşam biçimleri açısından türdeş olan bir toplumda, fiziki bağlarını koparmaksızın genel düşünce ve yaşayış çizgilerinin dışında kalan her bir birey marjinal olarak nitelendirilebilir. Mensubu olduğu homojen ...
  • Padişahların Dinlenme ve Eğlence Mekanları: İstanbul Behçeleri 

   Yıldız, Murat (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   İstanbul, kurulduğu tarihten günümüze kadar cazibe merkezi olabilmeyi başarmış sayılı şehirlerden birisidir. Eski karaların iki büyük denizi arasında stratejik bir yerde bulunan şehir, Akdeniz havzasına hâkim olmak isteyen ...
  • (Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet Midir?): 19 Yüzyıl İstanbulu'nda Yaşanan Ermeni Hadiseleri Sonrası İstanbul'u Korumak Amacıyla Alınan Önlemler ve Bu Önlemlere Karşı Tepkiler 

   Güllü, Ramazan Erhan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Osmanlı Devleti’nin Ermeni sorunu çerçevesinde İstanbul’un korunmasına ve başkentte asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini, 19. yüzyılda başlayan silahlı Ermeni hadiselerinden Meşrutiyet dönemine kadar olan süreçte ...
  • Sultan II. Mahmut ve Sultan Abdülmecid Döneminde Kuleli Süvari Kışlası 

   Türkmen, Zekeriya (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Osmanlı Devleti’nde batılı anlamda askerî teşkilatın belirli alanlarında köklü değişim ve dönüşüm hareketine, XVIII. yüzyılda ağırlık verilmeye başlanmıştır. Yüzyılın sonunda III. Selim tarafından başlatılan “Nizâm-ı Cedîd” ...
  • Bir Layihanın Tahlili: 20. Yüzyılın Başlarında İstanbul 

   Yalçın Aydeniz, Tuğba (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Osmanlı devlet düzeninde görülen bir takım aksaklıkların ortaya konularak, çözüm tekliflerinin kaleme alındığı raporlar, Osmanlı devlet nizamının işleyişi hakkında önemli bilgiler veren kaynaklardır. Nasihat literatürü ...
  • Bilinmeyen Bir Seyahatnamede Tüm Yönleriyle İstanbul 

   Eliaçık, Muhittin (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Gezi ve anı türü eserler arasında yer almakta olan seyahatnâmeler çeşitli gayelerle belirli coğrafyalarda yapılmış seyahatlerde tutulan notlarla bilgileri ihtiva etmekte ve görülen coğrafyanın iklimi, insanı, tarihi eserleri, ...
  • Tanzimat Döneminde Dersaadet Misafirhaneleri (1849-1861) 

   Varol, Muharrem (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Gerek eski Türk âdetleri gerekse İslam dininin misafirlere bakış açısı öteden beri müspet olmuş ve bu manada misafir ağırlamak teşvik görmüştür. Bununla beraber, Osmanlı Devleti’nin yayıldığı coğrafya üzerindeki diğer ...
  • Osmanlı Emek Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı: İstanbul'da Ev İçi Hizmetlerde Çalışan Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme (1780-1850) 

   Araz, Yahya (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Osmanlı tarihçileri ellerindeki kaynakların imkânlarına bağlı olarak ayrıntılara girmekten çoğunlukla kaçınarak kentlerde çalışan kadınların varlığına değinmiştir. Suraiya Faroqhi’nin ifadeleriyle; “Pek sık rastlanmamakla ...
  • Osmanlı İstanbulu'nda Berber Esnafı 

   Bilge, Sadık Müfit (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Osmanlılar, İstanbul’da tıpkı halefi oldukları Bizans İmparatorluğu gibi emsalsiz hayat üslubu ve renkli bir toplum yapısı meydana getirdiler. Tarihin konusu olan bu yapıyı ve unsurlarını tetkik etmek için arşiv belgeleri ...
  • 1782 İstanbul Yangını: Kadı Sicillerinden Tespit, Çıkarım ve Yorumlar 

   Yıldız, Kenan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   İstanbul’un tarihi bir bakıma yangınlar tarihidir. Kundaklama, dikkatsizlik gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelen yangınlar, şehirde genellikle var olan başka birtakım risk faktörlerinin de etkisiyle tarih boyunca ...
  • II. Abdülhamid Döneminde Arap Elitleri Gözüyle İstanbul 

   Sapan, Süheyl (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Bir medeniyet beşiği ve iki kıtanın birleştiği yer olmasının ötesinde Osmanlı İslam hilafetinin başkenti olmasından dolayı İstanbul, Arap elitlerinin gözünde dört asır boyunca hep özgün konumunu korumuştur. Uzun ve meşakkatli ...
  • Evliya Çelebi'nin Konstantin Üzerine Birkaç Bakışı 

   Bacque-Grammont, Jean Louis (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Evliya Çelebi'nin, Konstantinopolis'in kuruluşu hakkında derlemiş ve geliştirmiş olduğu ve -namesinin ilk cildinin başlarında yer alan efsanelerin arasında, şehri yeniden kurmuş ve adını şehre vermiş olan Konstantin'e ...
  • Dinlerin Buluşma Noktası: İstanbul 

   Aydın, Mehmet (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Milâdi IV. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul, Doğu Roma imparatorluğunun Patriklik Merkezi olarak dikkat çekmektedir. Daha sonraki yüzyıllarda Doğu Hıristiyanlığı olarak dikkat çekecek olan Hıristiyan ...
  • Osmanlı İstanbulu'nda Yahudi Matbaası ve Basılan Bazı Önemli Eserler 

   Meral, Yasin (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Matbaa konusu, kitap tarihimizin en önemli dönemeçlerinden biri olarak bilinmektedir. Matbaanın Osmanlı’daki Müslüman tebaa tarafından kullanılmasından çok önce Yahudiler İstanbul, Selanik ve İzmir gibi şehirlerde matbaacılık ...
  • İstanbul'da Köklü Bir Osmanlı Kurumu Darbhâne-i Âmire (1750-1800) 

   Bölükbaşı, Ömer Faruk (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2014)
   Fatih Sultan Mehmed adına basıldığı bilinen ve darp yeri İstanbul olan ilk sikke Hicrî 865 (Miladî 1460-1461) yılına, yani fetihten sekiz sene sonrasına aittir. Bu durum Darbhâne-i Âmire’nin fethin hemen ardından faaliyete ...